Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Sağlık Hukuku Danışmanlık ve Eğitim Birimi

AMAÇ: Adli vakaların çok sık görüldüğü Ortopedi ve Travmatoloji bilim dalı tıbbın diğer dalları arasında uygulamada mensupları en sık şikayet ve davalarla karşılaşan branşlardan birisidir. Camiamız mensupları bu tür şikayet ve davalarla karşılaştığında çoğu kez çekingenlik ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktadırlar. Gerek bu konuda yalnız kalmamaları gerekse bilimsel ve hukuki destekleri arkalarında hissedebilmeleri hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla 09.11.2008 tarihinde Dernek bünyesinde dernek üyesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarına hizmet verecek “Sağlık Hukuku Danışmanlık ve Eğitim” birimi oluşturulmuştur.

Bu bağlamda Dernek Başkanı Prof.Dr.Ünal Kuzgun’un başkanlığında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı Y. Doç. Dr. Nezih Varol’ un danışmanlığında, derneğimiz avukatı ve yönetim kurulunca belirlenecek … kıdemli Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları ile bu birim oluşturulmuştur.

Birim sekreteryasını dernek merkezi çalışanları yürütecektir. Avukat ve danışman derneğe üye Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının ve diğer derneklerin yazılı ya da sözlü başvurularını değerlendirmek üzere hizmet verecektir.

ÇALIŞMA BİÇİMİ:

1. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı dernek üyesinin başvuruları:

Dernek üyesi uzman hekimlerin dava konusu dosyalarını istek halinde tetkik edecek ve davanın içeriği hakkında ilgilisine hukuki ve tıbbi durum ile ilgili bir görüş verecektir. Bunun için üye Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı hekim yazılı bir başvuru dilekçesini dernek merkezine faks ya da elektronik posta ile gönderecektir. Dernek yönetim kurulunca dilekçesi kabul edilen kişi telefon, faks,. posta, yolluk vb.gibi birim sekretarya çalışmalarında kullanılmak üzere 150 YTL başvuru ücretini dernek banka hesabına yatırarak banka dekontu ile birlikte ,hakkında yapılan şikayet dilekçesi veya açılmış olan dava iddianamesini,mahkeme süreçlerini gösterir dava dosyası fotokopisini ve hastasına ait tüm dökümanların fotokopisini kargo ile gönderecektir.

Birim sekretaryası tarafından gelen kargo gözden geçirilecek, eksikler var ise (talep eden kişinin imzası, adres ve telefonları gibi iletişim bilgileri, başvuru ücret dekontu, başvuru konusuna ait şikayet dilekçesi, hasta dosyası, tıbbi raporlar, ifadeler, mahkemece yaptırılmış ise Adli Tıp, Yüksek Sağlık Şurası gibi bilirkişi raporları vs.) istenecek, tamamlanan dosya ön inceleme için Danışman ve Avukata sunulacaktır.

Danışman ve avukat dosyanın kendilerine ulaştığı andan itibaren 10 gün içinde incelemelerini yaparak başvuru yapan kişiye yazılı(mektup veya mail olarak)veya sözlü (telefon veya yüzyüze görüşme) bir görüş vereceklerdir.

Gerek görüldüğünde başkan tarafından görevlendirilecek birim üyesi bir veya birden fazla kıdemli Ortopedi ve Travmatoloji uzmanından ayrıca teknik bilimsel görüş alınabilecektir. Bu durumda birim üyesi Ortopedist danı man dosya kendine ulaştığı andan itibaren 10 gün içinde görüş beyan edecektir.

Şikayetçi kişinin veya hastanın muayenesi istendiğinde bu durum birime başvuru yapan hekime hemen bildirilecek ve mümkün olup olamayacağı sorulacaktır.

Muayeneyi kabul eden şikayetçi veya hastadan muayene ücreti alınmayacak ancak yapılacak olan tetkik ve tedavi ücretleri istenecektir. Muayene sonrası elde edilen tıbbi dökümanlar ile birlikte Danışman ortopedist,danışman ve avukat bir ortak değerlendirme toplantısı yaparak bilimsel bilirkişi raporu hazırlayacaklardır.

Hazırlanan rapor dernek yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan bir üst yazı ile ilgiliye gönderilecektir.

2. Diğer uzmanlık derneklerinden gelen başvurular:

Diğer uzmanlık derneklerinden gelen sağlık hukuku ile ilgili görüş alınması gereken konularda Dernek Yönetim Kurulu kararı ile konu danışman ve avukata yazılı olarak iletilecektir. Danışman ve avukat yazının kendilerine ulaştığı günden itibaren 20 gün içinde incelemelerini yaparak yazılı bir görüş vereceklerdir.

Gerek görüldüğünde birim üyesi danışman ortopedistlerden birinden ayrıca teknik bilimsel görüş alınabilecektir.

Bu durumda danışman ortopedist yazının kendine ulaştığı günden itibaren 20 gün içinde görüş beyan edecektir.

Elde edilen dökümanlar ile birlikte Danışman Ortopedist, Danışman ve avukat ortak bir değerlendirme toplantısı yaparak bilimsel görüş raporu hazırlayacaklardır.

Hazırlanan rapor dernek yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan bir üst yazı ile ilgiliye gönderilecektir.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

1. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanının Sağlık mevzuatı el kitabının çıkarılması:

Birim Ortopedi ve Travmatoloji üyelerinin yararlanacağı ulusal ve uluslar arası sağlık mevzuatlarını içeren bir el kitabı çıkaracaktır.Kitap danışman ve avukat önderliğinde birim üyesi danışman ortopedistler ve gerek görüldüğünde dernek yönetim kurulunca görevlendirilecek konu ile ilgili yetkililerce hazırlanacaktır.

2. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanının mesleki etik kuralları el kitabı çıkarılması:

Birim dernek üyelerinin yararlanacağı hekim çalışma standartlarını içeren Mesleki Etik Kuralları el kitabını hazırlayacaktır.

Danışman ve Avukat bu kitabın oluşturulmasına katkı verecektir.

Bu kitapta:

Sağlık hizmeti sunumu sırasında etik kurallar belirtilecektir.

Uzmanların asgari çalışma şartları belirtilecektir.

Uygulamada uyacakları asgari şartlar belirlenecektir.

Uzmanlık birimleri/alt disiplinler arası ilişkilerin yazışma kuralları belirlenecektir.

3. Sağlık Hukuku Eğitimleri:

Birim dernek yönetim kurulunca belirlenecek tarihlerde “Uygulamalı Sağlık Eğitimi” konulu toplantılar yapacaktır.Toplantıya eğitimci olarak birim üyesi danışman,avukat ve Ortopedist danışmanlar katılacaktır.

Eğitimlerde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanının sık karşılaştığı vakalar ele alınarak uygulamalı interaktif eğitim yapılacaktır.

Ulusal kongrelerde ve bölgesel toplantılarda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanının yasal sorumluluğu konusunda panel,konferans ve benzeri toplantılar da düzenlenecektir.Bu konuda yer ve  tarih tesbiti yönetim kurulunca yapılacaktır.