TOTEK Yönergesi

 

TOTEK YÖNERGESİ

I. GENEL ESASLAR

Konu

Madde 1. Bu Yönerge, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Tüzüğü’nün 15. Maddesi uyarınca, Türkiye’de “Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi vehekimliğinin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonunun sağlanması amacıyla Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin bir alt çalışma grubu olarak oluşturulan “Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (Board) (TOTEK)” adlı kurulun amaç, oluşma şekli ve çalışmailkelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2. İşbu yönergede geçen;

a) TOTBİD; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ni,

b) TOTEK; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi’ni (Board),

c) TTB; Türk Tabipler Birliği’ni,

d) UDEK; Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu,

e) UYEK; Ulusal Yeterlik Kurulu’nu

f) AB; Avrupa Birliği’ni,

g) EFORT; Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Birliği’ni,

h) UEMS; “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’ni,

i) EBOT; Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Birliği’ni ve kendi

bünyelerinde oluşturdukları “Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board” unu;

j) FORTE; Avrupa Ortopedi Uzmanlık Öğrencileri Federasyonu’nu

k). T-ORTOVİD: Türkçe ortopedi ve Travmatoloji Video Portali’ni

l). TOAK: Türk Ortopedi Araştıma Konseyi’ni

m). TBAO: Temel Bilimler araştırma Okulu’nu

n). ÇEP: Çekirdek Eğitim Programını tanımlar.

II. KURULUŞ AMAÇ, ÇALIŞMA BİÇİM VE İLKELERİ

Amaçlar

Madde 3. TOTEK’in amaçları:

3.1. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitiminin düzeyini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak, korumak ve güvence altına almak;

3.2. Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi veren kuruluşların standardizasyonunu sağlamak, yine bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek suretiyle yüksek standartların oluşmasına yönelik planlama ve istatistik çalışmalar yapmak;

3.3. Belirli niteliklere sahip olan ve Konsey tarafından yapılan sınavları geçen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarının Konsey adına sertifikasyonunu sağlamak ve sertifikasyonun EBOT sertifikasyonuna nitelik olarak paralellik göstermesi ve EBOT Sertifikasıyla eşdeğer olarak işlem görebilmesi için çalışmalar sürdürmek;

3.4. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi alanındaki kişi ve kurumların eğitim ile ilgili gereksinim ve sorunlarını saptamak, çözümler geliştirmek;

3.5. Eğitimin vazgeçilmez bileşeni olan araştırma etkinliklerini özendirmek ve desteklenmesi için TOAK ile işbirliği içinde çalışmak.

Çalışma Biçim ve İlkeleri

Madde 4. TOTEK kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için;

4.1. Uzmanlık eğitimi standartlarını belirlemek ve ideal Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi için gerekli alt yapı ve eğiticinin gerekliklerini tanımlar; eğitim kurumlarının bu gerekleri yerine getirip getirmediğini inceler; elde edilen bilgileri eğitim kurumlarıyla paylaşarak bu konudaki çalışmalarında destek olur.

4.2. Uzmanlık sonrası eğitimi teşvik etmek ve bilimsel düzeyi denetlemek amacıyla, gönüllü katılımcılar için sınavlar düzenler ve belirli özelliklere sahip uzmanlar arasından bu sınavı başaranları; herhangi bir şekilde yasal bir yeterlilik derecesine veya Ortopedi ve Travmatoloji pratiği lisansına karşılık gelmeyecek ve bir lisanstan çok bir ödül belgesi niteliğinde olmak üzere belgelendirir (sertifikasyon).

4.3. Ortopedi ve travmatoloji alanında eğitim kadrosundaki yükseltmeler için gerekli önkoşulları tanımlamak amacıyla çalışmalar yapar.

4.4. Eğitimin vazgeçilmez bileşeni olan araştırma etkinliklerini özendirmek ve desteklenmesini sürdürmek üzere TOAK’a destek verir.

4.5. Amaçları doğrultusunda eğitim ile ilgili takvim, kitaplar,  organizasyon şeması ve stratejik planı oluşturarak uygulanmasını TOTBİD’e önerir. TOTBİD bünyesinde basılacak eğitim amaçlı kitaplar hakkında TOTEK Yönetim Kurulu’nun görüş/önerileri alınır.

4.6. TTB, UDEK-UYEK, AB’nin (European Union, Strazburg) konuyla ilgili organlarından “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (Union Europeen des Medecins Specialites, UEMS, Bruxelles) ve “Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Birliği” (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, EFORT) ile çalışma konu ve amaçlarına uygun bilgi alışverişi ve işbirliği içinde bulunur.

4.7. TOTBİD Tüzük ve Yönergeleri kapsamında, kuruluş amaç ve konularında özerk bir biçimde çalışır.

III. KONSEYİN OLUŞUMU ve YAPISI

TOTEK Yapısı

Madde 5. TOTEK;

a) Konsey Meclisi

b) Yönetim Kurulu

c) Alt Çalışma Grupları’ndan oluşan bir yapı ile çalışır.

Konsey Meclisi

Madde 6. TOTEK Belgesi’ne sahip TOTBİD üyesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının oluşturduğu Konsey Meclisi, 2 yılda bir TOTBİD Ulusal Kongresi’nin yapıldığı yer ve zamanda toplanır. Konsey Meclisi’nin görevleri;

6.1. TOTEK’nin kuruluş amaçlarının öngördüğü temel hedeflere ulaşılmasında her türlü genel çalışmayı sürdürmek;

6.2. TOTEK’nin etkinliklerinin arzu edilen doğrultuda gerçekleştiğini genel olarak değerlendirmek; TOTEK işleyişiyle ilgili olarak yetkileri çerçevesinde temel kararları almak; diğer TOTEK alt kurullarının çalışma raporlarını ve önerilerini değerlendirmek;

6.3. TOTEK Yönetim Kurulu’nu seçmek,

6.4. Alt Çalışma Gruplarının kurulmasını belirlemek,

6.5. TOTEK Yönergesinde yapılması teklif edilen değişiklikleri görüşmek ve değerlendirmek ve çoğunluk ile kabul edilen değişiklik önerilerini TOTBİD Yönetim Kuruluna iletmek

Yönetim Kurulu Seçimi

Madde 7. Konsey Yönetim Kurulu, iki yılda bir toplanan Konsey Meclisi üyeleri arasından belirlenecek 9 üye ve TOTBİD Başkanı veya görevlendireceği bir TOTBİD Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere toplam 10 üyeden oluşur. Bu üyelerden Üniversiteleri temsil eden 3 asil ve 3 yedek, T.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim hastanelerini temsil eden 3 asil ve 3 yedek üye Konsey Meclisi tarafından seçilir. 3 asil ve 3 yedek üye ise Konsey Meclisi üyeleri arasından TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Seçim gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Yönetim kuruluna seçilebilmek için adayın en az 10 yıllık uzman olmasının yanı sıra aktif eğitici olarak çalışıyor veya geçmişte en az 10 yıl süreyle aktif eğitici olarak çalışmış olması koşulu aranır. Seçimde yeterli aday çıkmaması halinde boş kalan üyeliklere yukarıda verilen özelliklere uygun TOTEK üyeleri arasından TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından atama yapılır. TOTEK Yönetim Kurulu başkanının görev süresi dolmuş ve Yönetim Kurulundan ayrılmak zorunda ise bir sonraki yönetim kuruluna eski başkan sıfatı ile oy hakkı olmaksızın doğal üye olarak bir dönem daha katılır.

Madde 8. Yönetim Kurulundan boşalacak üye sayıları ve kurumları TOTEK tarafından Konsey Meclisi üyelerine duyurulur ve adaylık başvuru suresi genel kuruldan 45 gün önce başlar ve 7 gün kala sonlanır. Adayların başvurularını belirtilen süre içinde yazılı olarak TOTBİD sekreterliğine yapmaları gerekir. Seçimlerde adaylar seçim mahallinde bulunmalıdır. Yapılacak oylamada eşitlik halinde kura çekilir.

Yönetim Kurulu Görev ve Çalışma Esasları

Madde 9. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreterini seçer. TOTBİD başkanı TOTEK başkanı olamaz.

Madde 10. TOTEK Yönetim Kurulunun görevleri;

10.1. İşbu yönerge ile belirlenen faaliyet konuları ile, Konsey Meclisince alınan kararların ve TOTEK’nin temel işlevlerinin icrasını sağlamak.

10.2. Alt çalışma gruplarının üyelerini belirlemek, bu grupların çalışmalarını açmak; çalışma sonuçlarını bir rapor halinde TOTBİD Yönetim Kuruluna sunmak; uygulamaların takipçisi olmak.

10.3. Gerekli yasal ve idari koşulların sağlandığı bir ortamda, daha önce gözden geçirilmiş eğitim programlarındaki gelişmeleri ve değişiklikleri takip etmek,ilgili kurumlarla yazışmak.

10.4. TOTEK’nin yönergesini ve yıllık çalışma raporlarını, eğitim programlarını yöneticilerine ve ilişkili resmi makamların ana merkezlerine ücretsiz olarak dağıtmak.

10.5. Çalışma raporları, TOTEK sertifikasyonuna ait listeler ve haberler, TOTEK sertifikasını alan kişilerin isimleri, görevlilerin listeleri, sınav tarih ve ücretleri, sınav ve eğitim komisyonunun hazırladığı standardizasyon raporları ve genel istatistik değerlendirmeleri dilerse dağıtıma sunmak.

10.6. Görevleri ile ilgili toplantıların düzenlenmesi, kuruluş kurallarına uyma kaydıyla karar alma, yürütme ve yeni seçimleriyle ilgili tüm organizasyonları yerine getirmek.

10.7. TOTEK çalışmaları ile ilgili tüm bilgileri düzenli bicimde TOTBİD’e bildirmek.

10.8. TOTEK çalışmaları ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir sorun veya yorum ihtilafının Yönetim Kurulu tarafından çözülememesi halinde durumu TOTBİD Yönetim Kurulu’na ileterek hakemliğini talep etmek.

Madde 11. TOTEK Yönetim Kurulu yılda en az altı kez toplanır. Toplantının yapılabilmesi için Başkan veya Genel Sekretere ek olarak en az 5 yönetim kurulu üyesinin daha bulunması gereklidir. Toplantılara mazeretsiz üç kez üst üste devamsızlık gösteren üye müstafi addedilerek yerine seçildikleri grubun yedekleri sırayla girer.

TOTEK Yönetim Kurulu toplantılarına, ilgili bir gündem maddesi olması durumunda oy hakkı olmaksızın bir AGUH Konseyi temsilcisi katılır. Bu temsilcinin görev süresi iki yıldır ve toplantı giderleri TOTBİD tarafından karşılanır. TOTBİD’in TTB, EBOT ve FORTE ile olan ilgili ilişkilerinde de temsil görevini üstlenir.

Alt Çalışma Grupları

Madde 12. İşbu Yönergede tanımlanan amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alt çalışma grupları oluşturulmuştur;

12.1 Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu: Çağdaş ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi için gerekli alt yapı ve eğitici gereklerini ülke gerçeklerini gözetmek koşuluyla belirlemek, uzmanlık eğitimi çekirdek programının tanımlanması için çalışmak, kurumların bu gereklilikleri yerine getirmede karşılaştıkları zorlukları yenmek amacıyla ülke çapında ve TOTBİD şemsiyesi altında başta Temel Bilimler ve Araştırma Okulları ile Çekirdek Eğitim Programı-Klinik Bilgi Yenileme Kursları olmak üzere bilgi, beceri ve tutum eğitim etkinlikleri düzenlemek ve Ortopedi Bilgi Ağı ve benzeri eğitim gereçleriyle Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerini teşvik etmek bu grubun faaliyet alanı içindedir. Bu komisyon, TBAO, ÇEP kurslarını ve bu kursların eğitim amaçlı kitaplarını planlar.

12.2 Ölçme-Değerlendirme Komisyonu: Eğitim düzeyinin belirlenmesi amacıyla Yeterlik ve Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavları’nı düzenlemek, bu sınavı organize edecek komisyonlar oluşturmak bu grubun faaliyet alanları arasındadır.

12.3 Akreditasyon Komisyonu: Yardımcı doçent, Doçent ve Profesör adaylarında atama ve yükseltmede aranacak asgari şartları tanımlamak, eğitim hastanelerinde şef yardımcısı ve şef yükseltme ve atamalarında gözetilecek asgari koşulları belirlemek, sertifika süresi dolacak üyelerin yeniden belgelendirilmesi amacıyla çalışma yürütmek, gönüllülük esasına dayalı olarak eğitim kurumlarının akreditasyonu için çalışmak bu grubun temel faaliyet alanıdır.

12.4: TORTOVİD Komisyonu: TORTOVİD yönergesi esasları doğrultusunda video eğitim portalinin çalışmaları ve gelişimi için gerekli planlama ve çalışmaları TORTOVİD editörleri ile yürütür.

12.5: EBOT Komisyonu: EBOT ile TOTEK ilişkilerini düzenler.

IV. SINAV VE SERTİFİKASYONLAR

Madde 13TOTEK Sertifika Sınavı

13.1. TOTEK Sertifikası için yapılan sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

13.2. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış uzmanlık belgesine sahip TOTBİD üyesi olanlar açılacak sınavlara girmeye hak kazanırlar.

13.3. Sınav dili Türkçedir.

13.4. Ortopedi ve Travmatoloji alanında çalışan ve eğitimleri süren herkesin TOTEK’nin toplantılarından, sınavlardan ve yapılan son değişikliklerden haberdar olması kendi sorumluluğundadır.

13.5. Başvuru belgelerinde yetersiz veya tutarsız bilgi içerdiği saptanan adaylar sınava alınmazlar.

13.6. Yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili kurallar TOTEK Sınav ve Eğitim komisyonu tarafından hazırlanacak Sınav Yönetmeliğinin TOTEK Yönetim Kurulutarafından kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.

13.7. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitiminin ilk dört yılını (48 ay) tamamlamış son sene asistanları eğitim sürelerini belgelemek koşuluyla Yeterlik Sınavı’nın ilk aşamasına girebilir.

Madde 14. TOTEK Sertifikası verilmesi

14.1. Sınavda başarılı olan kişiler TOTEK sertifikasını almaya hak kazanırlar.

Madde 15. TOTEK Sertifikasının iptali

TOTEK Yönetim Kurulu aşağıda tanımlanan durumlarda, sertifikayı iptal etme yetkisine sahiptir.

15.1. Sertifika ve sınavlar öncesinde adayın yanlış beyanda bulunduğu, sahte ve uygunsuz belge düzenlediğinin ortaya çıkması,

15.2. Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı veya bu kuruluşlara denk kurumlar tarafından, herhangi bir sebepten dolayı hekimlik veya ortopedi ve travmatoloji uygulama yetkilerinin kişinin elinden alınması,

15.3. Tıbbi veya sosyal acıdan, ciddi ölçüde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına yol açan çalışma bozukluğunun saptanması,

15.4. TOTEK sertifikasının hekimlik yaşamında etik kurallara aykırı amaçlarla kullanılması. Yukarıda tanımlanan durumlarda TOTEK Yönetim Kurulu gerekli kanıtları elde ettikten sonra TOTEK sertifikalı hekimi savunmada bulunmak üzere davet eder. Sertifikanın iptali ya da iptal edilmemesi yönündeki gerekçeli kararında TOTEK Yönetim Kurulu tümüyle bağımsızdır. TOTEK, iptal sonrası sertifikanın TOTEK’na geri verilmesini sağlar.

Madde 16. Eski ve yeni adayların ve TOTEK sertifikalı kişilerin dosyaları gizli tutulur ve TOTEK Başkanı, Yönetim Kurul Üyeleri ve TOTEK’de o sırada görevli olanlar dışındaki kişiler tarafından yasal bir zorunluluk ortaya çıkmadıkça açılamazlar. Bu dosyaların korunduğu yer TOTBİD’dir.

Madde 17. Yeniden Belgelendirme (Re-Sertifikasyon)

TOTEK sertifikasına sahip olanlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirmek için değerlendirilirler. Değerlendirmede TTB-STE Kredilendirme esas olarak alınır, ayrıca TOTEK sınav ve eğitim komisyonunca belirlenen ve TOTEK yönetim kurulunca onaylanan değerlendirme kriterleri dikkate alınarak uygulanır.

Madde 18. Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS)

Eğitim takvimi uyarınca yılda bir kez Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavını (UEGS) düzenleyerek ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencilerinin gelişimleri hakkında kendilerine ve klinik şefi/anabilim dalı başkanlarına bilgi verir.

Yürürlük Tarihi

Madde 19. İşbu yönerge TOTBİD Genel Kurulu’nu 31.10.2011 tarihli toplantısında kabul edilmekle yürürlüğe girer.

Geçici 1. Madde. İşbu yönergenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkmış

bulunan eski yönerge uyarınca yapılmış iş ve işlemler ile seçim sonuçları geçerliliğini

koruyacaktır.__