III.UZMANLIK EĞİTİM VE GELİŞİM SINAVI

Değerli Meslektaşlarımız 26 Mayıs 2012 tarihinde ülkemizdeki bütün Ortopedi ve Travmatoloji eğitim kurumlarında aynı anda gerçekleşen “III. TOTBİD-TOTEK Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı” soru ve yanıtları bilgilerinize sunulmuştur.

 

Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) 2012 Soru ve Yanıtları

 

YANIT

 

SORU

 

KAYNAK KİTAP *

SAYFA NO

1.      

D

Osteoblastlar; alkalen fosfataz, tip 1 kollajen ve osteokalsin üretirler.

 

Miller

sayfa 3

2.      

D

Kompresyon osteoblastları uyarır.

 

Miller

sayfa 3

3.      

D

Optimal stabil şartlarda kırık iyileşmesi, intramembranöz kemikleşmeyle oluşur.

 

Miller

sayfa  17

4.      

Y

İmmobilizasyon ile onarılan bağların elastik modulusu değişmez.

 

Miller

sayfa 68-9

5.      

D

Eksantrik kasılma sırasında kas boyu uzar.

 

Miller

Sayfa 552

6.      

D

İzokinetik egzersizler izometrik olanlara göre daha fazla kuvvet kazancı oluştururlar.

 

Miller

sayfa  59

7.      

Y

Koagülasyon kaskadında ekstrensek yol PTT ile monitorize edilir.

 

Miller

sayfa  96

8.      

D

Derin ven trombozunda Virchow triadını venöz staz, hiperkoagülabilite ve intimal yaralanma oluşturur.

 

Miller

sayfa  94

9.      

D

Hemofilide pıhtılaşma faktör proteini inhibitörünün varlığı elektif cerrahi girişim için göreceli kontrendikasyondur.

 

Miller

sayfa 54

10.    

D

Mukopolisakkaridozlar, gövde ve ekstremiteyi simetrik olarak etkileyen, orantılı cüceliklerdir.

 

Miller

sayfa  198

11.    

Y

Seddon Tip II Sinir yaralanması (aksonotmezis), Wallerian dejenerasyon olmaksızın iletim bloğunu anlatan sinir yaralanmasıdır. 

 

Miller

Sayfa 400

12.    

D

Gustillo-Anderson’a göre, açık kırık sınıflamasında çiftlik yaralanması gibi kontamine yaralanmalar “tip III” olarak değerlendirilir.

 

Miller

572-573

13.    

D

Yağ embolisi sendromunda klinik belirti olarak hipoksi, göğüste peteşiyal lekelenmeler ve taşikardi görülür.

 

Miller

Sayfa 573

14.    

D

Pelvis ve asetabulum kırıklarından sonra komplikasyon olarak yumuşak dokuda ayrılma tarzında (degloving) gelişen Morel-Lavelle lezyonunda

yüksek oranda enfeksiyon riski vardır.

 

Miller

Sayfa 607

15.    

Y

Femur boynu kırıklarında kullanılan Garden sınıflaması, kırık hattının yatay düzlemle yaptığı açıyı esas alır.

 

Miller

Sayfa 611

16.    

Y

Ayrışmış femur boynu kırığı bulunan romatoid artridli yaşlı hastalarda, hemiartroplasti uygulaması en uygun seçenektir.

 

Miller

Sayfa 612

17.    

D

Femoral intramedüller çivi uygulamalarında antegrad giriş noktasının belirlenmesinde implant dizaynı gözönünde bulundurulmalıdır.

 

Miller

Sayfa 614

18.    

D

Dudak genişliği 4mm’nin altında olan periferik menisküs yırtıkları en iyi iyileşme özelliklerine sahiptir.

 

Miller

Sayfa 43

19.    

D

Ön çapraz bağ ve arka çapraz bağın anterior lifleri fleksiyonda gergindir.

 

Miller

Sayfa 246

20.    

Y

Dizde arka çapraz bağ, intrasinovyal bir bağdır.

 

Turek

Sayfa 602

21.    

Y

Ayak plantar fleksiyonda iken dize anteriordan gelen kuvvet, ön çapraz bağ yaralanmasına yol açar.

 

Miller

Sayfa 250

22.    

D

Kuadriseps aktif testi arka çapraz bağ yetmezliğini araştırır.

 

Turek

Sayfa 598

23.    

D

Diz çıkıklarında, ön veya arka çapraz bağlardan en az  biri kopar.

 

Miller

Sayfa 620

24.    

Y

Segond kırığı, dizin medial eklem kapsülünün tibiadan kemik parça kopararak ayrılmasıdır.

 

Turek

Sayfa 606

25.    

D

Dizin 30 derece fleksiyona alınmasıyla yapılan varus stres testi ile lateral kollateral bağın daha doğru değerlendirilmesi mümkün olur.

 

Turek

Sayfa 596

26.    

Y

Patelladaki osteokondritis dissekans iyi prognozludur.

 

Miller

Sayfa 236

27.    

D

Patellar tendon rüptürü, kırk yaşın altındaki ve sistemik hastalığı olan kişilerde daha sık görülür.

 

Miller

Sayfa 620

28.    

D

Patellar kondromalazi sıklıkla konservatif yöntemlerle tedavi edilir.

 

Turek

Sayfa 615

29.    

Y

Patella bipartita sıklıkla patellanın superomedial köşesinde görülür.

 

Turek

Sayfa 583

30.    

Y

Omuzun anterior yaklaşımında konjugan tendonun mediale doğru aşırı traksiyonu ile aksiller sinir risk altındadır.

 

Miller

Sayfa 136

31.    

Y

Rotator manşet kaslarından biri  musculus teres majör’dür.

 

Miller

Sayfa 136

32.    

D

Gerber “lift-off” testi, subskapularis kasının bütünlüğünü değerlendirir.

 

Turek

Sayfa 371

33.    

Y

Omuz adduksiyonda iken, kolun inferiora translasyonunu sınırlayan primer yapı inferior glenohumeral ligamenttir.

 

Miller

Sayfa 273

34.    

Y

Akromiyoklavikuler “tip III” yaralanmalarda: akromiyoklavikuler bağ yırtılır, korakoklavikuler bağ gerilir.

 

Miller

Sayfa 576

35.    

Y

Perikondrial halkanın zedelendiği Salter-Harris tip VI yaralanmaları en kötü prognoza sahiptir.

 

Miller

Sayfa 641

36.    

D

Travmaya bağlı olarak kalça çıkığı ve femur başı transepifizyel yaralanmaların birlikte görüldüğü çocuk hastaların hemen  tamamında avasküler nekroz gelişir.

 

Miller

Sayfa 645

37.    

Y

Çocuk femur cisim kırıklarında pelvipedal alçılama 6-9 yaş grubu için ideal tedavi yöntemidir.

 

Miller

Sayfa A-30

38.    

D

Çocuklarda distal tibianın lateral fizindeki Salter-Harris “tip III” yaralanmasında ayrışma 2 mm’nin üzerinde ise cerrahi tedavi gerekir.

 

Miller

Sayfa 647

39.    

Y

Konjenital müsküler tortikollis bir yaşından once yapılacak erken cerrahi ile düzeltilir.

 

Miller

Sayfa 207

40.    

D

Serebral palside, iki ya da daha fazla primitif refleksin varlığı gelecekte çocuğun yürüme kapasitesinin olmayacağını gösterir.

 

Miller

Sayfa 208

41.    

D

Myelodisplastik hastalarda, quadriseps fonksiyonel ise kalça çıkığı redükte edilmelidir.

 

Miller

Sayfa 212

42.    

D

Sprengel deformitesinde skapulanın redüksiyon cerrahisi için en uygun dönem  3-8 yaştır.

 

Miller

Sayfa 223

43.    

Y

Habituel parmak ucunda yürüme, Achilles tendonu uzatması ile tedavi edilir.

 

Miller

Sayfa 240

44.    

D

Pavlik bandajı tedavisi, teratolojik kalça dislokasyonlarında kontrendikedir.

 

Miller

Sayfa 226

45.    

Y

Konjenital koksa vara hastalığında, Hilgenreiner-epifiz açısı 45 derecenin altındaki hastalarda düzeltici femoral osteotomi uygulanır.

 

Miller

Sayfa 229

46.    

Y

Legg-Calve-Perthes hastalığında kemik yaşı 6’dan fazla ise prognoz iyidir.

 

Miller

Sayfa 229

47.    

Y

Perthes sekeli lateral kalça sıkışmasına (hinged abduksiyon-impingement) yol açıyorsa, proksimal femoral varus osteotomisi yapılır.

 

Miller

Sayfa 302

48.    

D

Femur başı epifiz kaymasında stabil olmayan kayma ile kastedilen, ağrı nedeniyle yük vermenin mümkün olmadığı gruptur.

 

Miller

Sayfa 230

49.    

Y

Proksimal femura fleksiyon osteotomisi anterior kapalı kama şeklinde yapılmalıdır.

 

Miller

Sayfa 302

50.    

D

Çocukluk çağı geçici sinovitinde sedimentasyon genellikle 20mm/saat’in altındadır.

 

Miller

Sayfa 232

51.    

Y

Orak hücreli anemisi olan çocuklarda, en sık osteomyelit etkeni salmonelladır.

 

Miller

Sayfa 203

52.    

D

İkibuçuk yaş civarında ortaya çıkan genu valgum, dört yaşında kademeli olarak fizyolojik valgusa geçer.

 

Miller

Sayfa 234

53.    

D

Pes ekinovarusun Ponseti ile tedavisi protokolünde, dinamik önayak supinasyonunu düzeltmek için anterior tibial tendonun laterale transferi uygulanır.

 

Miller

Sayfa 237

54.    

D

Yenidoğanda pes kalkaneovalgus deformitesi ve ayak bileği dorsifleksiyon pozisyonu sıklıkla tibiada posteromedial bowing ile birlikte görülür.

 

Turek

Sayfa 579

55.    

Y

Medial eklem artrozu olan şişman hastalarda, total diz protezi yerine yüksek tibial osteotomi tercih edilmelidir.

 

Turek

Sayfa 618

56.    

Y

Diz artroplastisinde patella-femoral uyumsuzluğa yol açmamak için femoral komponent medialize edilmelidir.

 

Miller

Sayfa 330

57.    

D

Revizyon diz artroplastisinde, eski komponentler çıkarıldıktan sonraki işlemlere önce tibiadan başlanmalıdır.

 

Miller

Sayfa 338

58.    

Y

Global ligament yetmezlikleri zemininde yapılan diz artroplastisinde, contrained (sınırlandırılmış) menteşesiz protez kullanılır.

 

Miller

Sayfa 337

59.    

D

Antibiyotikli metilmetakrilatın porozitesi arttıkça daha iyi antibiyotik salınımı ortaya çıkar.

 

Miller

Sayfa 301

60.    

Y

Total kalça artroplastisinde ekskürsiyon mesafesi azaldıkça stabilite artar.

 

Miller

Sayfa 315

61.    

D

Kalça artroplastisinde “sert üzerine sert” taşıma yüzey dizaynında ekvatoral temas, sıvı lubrikasyonuna engel olur.

 

Miller

Sayfa 309

62.    

D

Kalça artroplastisinde baş ofseti ve boyun uzunluğu, abdüktor kompleksin gerginliğini belirler.

Miller

Sayfa 315

63.    

Y

Çimentolu femoral stemin, kalkar pivot mekanizmasıyla gelişen gevşemesinde Gruen bölge 1 ve 2’de radyolüsen hat izlenir.

 

Miller

Sayfa 319

64.    

Y

Aşırı osteoliz varlığında yapılan kemik greftleriyle impaksiyon tekniğinde (Ling), çimentosuz femoral komponent kullanılır.

 

Miller

Sayfa 321

65.    

Y

Radyasyona tabi tutulan polietilen, oksijenli ortamda çapraz bağlanma eğilimindedir.

 

Miller

Sayfa 334

66.    

D

Anteroposterior pelvis radyografisinde, crossover (çaprazlaşma) bulgusu asetabular retroversiyonu ifade eder.

 

Miller

Sayfa 343

67.    

Y

Total kalça artroplastisi sonrası gelişen heterotopik ossifikasyonu rezeke etmek için altı aydan erken müdahale gerekir.

 

Miller

Sayfa 18

68.    

D

Periprostatik femur kırıklarında, yeni stemin kortikal defekti en az iki kortikal mesafe kadar geçmesi gerekir.

 

Miller

Sayfa 321

69.    

Y

Posterior yaklaşımla yapılan kalça artroplastisi sonrasında kalça çıkığı görülme sıklığı, direkt lateral yaklaşımla yapılanlara göre daha düşüktür.

 

Turek

Sayfa 556

70.    

D

Pes kavusta lateral blok (Coleman) testi ile arka ayak nötrale geliyorsa, metatarsal osteotomi uygulanabilecek seçenekler arasındadır.

 

Miller

Sayfa 238

71.    

D

Tibialis posteriora ait kas gücü yetersizliği edinsel düztabanlık sebeplerinden biridir.

 

Turek

Sayfa 689

72.    

Y

Brakiyal pleksus doğum felcinde, klavikula kırığı kötü prognoz belirtisidir.

 

Turek

Sayfa 346

73.    

D

Fleksor pollisis longus ve işaret parmağı flexor digitorum profundus kasında zayıflığı olan ve duyu kusuru saptanamayan bir hastada ön tanı anterior interosseal sinir lezyonudur.

 

Turek

Sayfa 403

74.    

Y

Radyal sinirin ekstansor pollisis longus dalı, supinator arkaddan (Frohse arkadı) proksimalde çıkar.

 

Turek

Sayfa 404

75.    

Y

Düğme iliği deformitesi, proksimal interfalangeal eklemin ekstansiyonu ve distal interfalangeal eklemin fleksiyonu ile karakterizedir.

 

Miller

Sayfa 366

76.    

D

Guyon kanalının tavanını volar karpal ligament, tabanını transvers karpal ligament ve psikohamat ligament yapar.

 

Miller

Sayfa 370

77.    

D

Kienböck hastalığının Lichtman’a göre radyolojik evrelemesinde, skafoid kemikde fleksiyon olması evre 3B’yi işaret eder.

 

Miller

Sayfa 392

78.    

Y

Klinodaktili, parmaklardaki konjenital fleksiyon deformitesini anlatan bir terimdir.

 

Miller

Sayfa 406

79.    

Y

Dorsal interkalat segment instablitesi, (DISI) lunotriquetral (LT) interosseöz ligamanın yırtıkları ile ilişkilidir.

 

Miller

Sayfa 389

80.    

D

Tetik parmak etyopatogenezinde A1 pulleyi rol alır.

 

Miller

Sayfa 423

81.    

D

Uzun torasik sinir felci, serratus anterior yetmezliğine bağlı skapula kanatlaşmasına yol açar.

 

Miller

Sayfa 283

82.    

Y

Skafoid kemik “distal pole” (distal kesim) kırıklarında konservatif yöntemlerin başarı şansı düşüktür.

 

Miller

Sayfa 592

83.    

D

Eldeki çekiç parmak yaralanmalarının büyük bölümü konservatif olarak tedavi edilir.

 

Miller

Sayfa 600

84.    

D

Sinir kökü defisitinin var olduğu spinal kord yaralanmalarının tedavisinde metilprednizolon kullanılması kontrendikedir.

 

Miller

Sayfa 61

85.    

Y

Orta torakal bölge medulla spinalis yaralanmalarında, iskemi direnci diğer bölgelere göre daha fazladır.

 

Miller

Sayfa 486

86.    

D

Erişkin skolyozda ağrı, sıklıkla eğriliğin konveks tarafında başlar ve daha sonra konkav tarafa kayar.

 

Miller

Sayfa 488

87.    

Y

Torasik hipokifozu olan idyopatik skolyozlu hastalar, korse tedavisi için uygun adaylardır.

 

Miller

Sayfa 216

88.    

Y

İdyopatik skolyozda Boston tipi breys kullanılacaksa, eğriliğin apeksi T5 ve altında olmalıdır.

 

Miller

Sayfa 216

89.    

D

Ekstrüde disk hernisi tanımlaması, posterior anulusu geçmiş ancak posterior longitudinal ligaman tarafından sınırlandırılmış fıtıklaşmaları anlatır.

 

Miller

Sayfa 477

90.    

D

Uzak lateral L4-L5 disk hernisi L4 kök hasarına neden olur.

 

Turek

Sayfa 510

91.    

Y

Dejeneratif spondilolistezisin etiyolojisinde sıklıkla çocukluk döneminde geçirilmiş pars interartikularis kırığı rol oynar.

 

Miller

Sayfa 484

92.    

Y

Birinci evre kayma gösteren spondilolistezisli asemptomatik adölesanlar sadece spor kısıtlaması ile normal yaşantılarına devam edebilirler.

 

Miller

Sayfa 484

93.    

Y

Scheuermann hastalığında, hiperekstansiyonda 60 derecenin altına düzelmeyen kifoz için posterior füzyon uygulanır.

 

Miller

Sayfa 222

94.    

Y

Diffüz İdiopatik İskelet Hiperostozu (DISH/Forestier Hastalığı) ardışık 3 vertebral seviyede marjinal sindesmofitlerin varlığı olarak tanımlanır.

 

Miller

Sayfa 487

95.    

D

Bel ağrısı olan çocuklarda kemik sintigrafisi iyi bir tarama metodudur.

 

Miller

Sayfa 221

96.    

D

Osteoblastoma tipik olarak omurganın posterior elemanlarını tutar.

 

Miller

Sayfa 490

97.    

Y

Osteosarkom tipleri içinde en kötü prognoza sahip olanı parosteal osteosarkomdur.

 

Turek

Sayfa 307-8

98.    

D

Pigmente villonodüler sinovyit, manyetik rezonans görüntüleme ile T1 ve T2 ağırlıklı sekanslarda düşük sinyal yoğunluğu gösterir.

 

Turek

Sayfa 303-5

99.    

Y

Kondroblastomanın karakteristik yerleşim yeri uzun kemik diyafizleridir.

 

Turek

Sayfa 292-4

100. 

Y

Epiteloid sarkomda bölgesel lenf nodu tutulumu ve akciğer metastazı riski düşüktür.

 

Turek

Sayfa 315-6

*Review of Orthopaedics (Miller M, 5th Ed, 2008) ve Turek's Orthopedics Principles and Their Applications (Weinstein SL, Buckwalter JA, 6th Ed, 2005)

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

27.05.2012