ÜYELİK ve HUKUK

Değerli Meslektaşlarımız, 

Hukuk müşavirimiz Sayın İsmail Atak tarafından hazırlanmış olan değerlendirme ve  bilgilendirme metnini  dikkatinize sunarız: 

Son zamanlarda artan bir sıklıkla ve takdire şayan bir hassasiyetle, hayatını kaybeden hekim meslektaşlarımızın geride bıraktıkları yakınlarının eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım kampanyası düzenleyip düzenleyemeyeceğimiz ya da Derneğimiz tarafından kendilerine herhangi bir yardımda bulunulup bulunulamayacağına ilişkin tarafımıza çeşitli başvurularda bulunulmaktadır. Yürürlükte bulunan yasal mevzuata göre yardım kampanyalarının düzenlenebilmesi 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında hareket edilmesini gerektirmektedir. Anılan kanunun 6. maddesi “kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar” hükmünü taşımakta olup; Kanunun 7-10 maddelerinde ve Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde de yardım toplama faaliyeti izin prosedürleri belirlenmiş bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarımız için Tabip Odaları tarafından düzenlenen yardım kampanyaları da aynı izin prosedürüne bağlı kalınarak gerçekleştirilebilmektedir. 

Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde amaçlarını gerçekleştirmek üzere, tüzüğünde belirtilen çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunmak zorunda olan Derneğimizin, Tüzüğünün 3 / (g) maddesi “Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yardım toplayabileceği” hükmünü içermektedir. Bu düzenlemede atıf yapılan  dernek amaçlarımız arasında “üyelerinin hak ve çıkarlarının korunmasına” da tüzüğümüzde yer verilmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede ilgililerinin muvafakati sonrasında vefat eden üyelerimizin geride bıraktıkları yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yardım kampanyası düzenlenebilmesi amacıyla idari kurumlardan izin alınabilmesi için Derneğimizce başvuruda bulunulabileceği görülmektedir. 

Bunun yanında Tüzüğümüzün 2/ (d) maddesinde de   “Vefat eden veya başka nedenlerle iş göremez hale gelen TOTBİD üyelerinin ihtiyaç sahibi öğrenci çocuklarına yönetim kurulu tarafından, gelirler arasından yaratılacak olan kaynaktan karşılıklı veya karşılıksız eğitim bursu vermek”  “Derneğin Amacı ve Hizmet Konuları” arasında sayılmış bulunmaktadır. 

Gerekmesini ve işletilmesini hiç arzu etmediğimiz bu düzenlemelerin üyelerimize yönelik olduğu açıktır. 

Dernek kuruluş amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için düzenlenen toplantılar, kurslar, sınavlar ile mesleki ve bilimsel gelişimi artırmaya yönelik olarak sunulan burslar yanında; üyelerimizin karşılaştığı ya da karşılaşması muhtemel sorunlar nedeniyle kurumlar nezdinde yürütülen girişim ve çalışmalar da faaliyetlerimizin bir kısmını ifade etmektedir. Bu kapsamda; hekimlerin zaman zaman karşılaşmakta oldukları ve kayıtsız kalınması mümkün bulunmayan haksız uygulamalar ve özellikle şiddet olayları karşısında, Derneğimizin mağdur meslektaşımızın yanında yer alabilmesi ve gerektiğinde davaya müdahil olma talebi de üyeler açısından Mahkemeler nezdinde daha kolay hukuki kabul görebilmektedir. 

Özetle belirtmek gerekirse; Derneğimizin adeta temel yasası mahiyetinde bulunan tüzüğümüzde yer alan hükümler, yasal mevzuat düzenlemeleri ve uygulama pratiği çerçevesinde, üyelerimiz ile ailelerinin hak ve menfaatlerinin koruması yönünden hareket alanımızın çok daha geniş bir yasal zemine sahip olduğu açık bulunmaktadır. 

Saygılarımızla, 

TOTBİD Yönetim Kurulu

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

7.09.2020