Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği


Video Portal

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği  (“Dernek”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) ve ilgili mevzuat uyarınca Dernek amaçlarımıza yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Derneğimiz tarafından kişisel verileriniz;

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

- Doğruluğu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde güncelliği korunarak,

- Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

- İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanarak; işbu aydınlatma metninde açıklanan şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere totbid.org.tr/tr/kvk-politikasi adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Bilgiler

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Bayraktar Mahallesi İkizdere sok. No: 21/12

G.O.P.-Çankaya/ Ankara

Kişisel Verilerinizin İşlenme Şartları

Kişisel verileriniz KVKK’nda yer alan şartlardan en az birisine dayalı olarak işlenebilir.

Bu şartlar;

 • Açık rızanın olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız halinde sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgi olması,
 • Derneğimiz hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinin tarafınızdan alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yasal zorunluluklar dışında, Derneğimizin özel nitelikli kişisel verileri işleme amacı olmamakla birlikte Derneğe iletilmiş olan kimlik belgesi ve fotoğraflar kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık verileri (örneğin fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler) ile başvuru formlarında ihtiyari olarak belirtilmiş dernek üyelikleri gibi özel nitelikli kişisel veriler KVKK 6.maddesi ile mevzuata uygun olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği idari ve teknik tedbirler alınarak ve ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde işlenebilmektedir. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

 • Üyeler

 Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, soyad, cinsiyet, uyruk bilgisi, T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, kimlik kartı bilgileri, imza vb.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyeliğine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili defter ve kayıtların tutulması, Dernek faaliyet süreçlerinin planlanması, yürütülmesi, duyurulması; düzenlenen ve desteklenen etkinlikler ile üyelik hak ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması, aidat ve etkinlik ödemelerinin tahsili, mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi talep, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi ve yanıtlanması; istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi, raporlama ve denetleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İkametgâh/Çalışılan Kurum/İşyeri adres bilgileri, telefon numaraları, elektronik posta adresi, faks numarası veya diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgiler.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyeliğine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili defter ve kayıtların tutulması, Dernek faaliyet süreçlerinin planlanması, yürütülmesi, duyurulması; düzenlenen ve desteklenen etkinlikler ile üyelik hak ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması; talep, şikâyet ve başvuruların yanıtlanması; Dernek içi iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 Eğitim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Okul/eğitim bilgileri; öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, gidilen seminer ve kurslar; yayınlar

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyeliğine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Dernek faaliyet süreçlerinin planlanması, yürütülmesi, duyurulması; istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi, talep, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi ve yanıtlanması; hukuki süreçlerin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 Mesleki Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Uzmanlık alanı, unvanı, çalıştığı kurum.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyeliğine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Dernek faaliyet süreçlerinin planlanması, yürütülmesi, duyurulması; istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi, talep, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi ve yanıtlanması; hukuki süreçlerin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 Finansal Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyeliğine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili defter ve kayıtların tutulması, aidat ve etkinlik ödemelerinin tahsili, mal ve hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Dernek faaliyet süreçlerinin planlanması, yürütülmesi,denetlenmesi; hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Vesikalık fotoğraf

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyeliğine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 Referans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Referans bilgileri (örn:öneren dernek üyesi kişinin adı soyadı)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyeliğine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Dernek üyeliği ile niteliğine göre gerektirdiğinde diğer başvuru ve taleplerin değerlendirilebilmesi.

 • Üye Adayı

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, soyisim, cinsiyet, uyruk bilgisi, T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, kimlik kartı bilgileri, imza vb.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyelik başvurusu ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi ve karara bağlanması, ilgili kayıtların tutulması, mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İkametgâh/Çalışılan Kurum/İşyeri adres bilgileri, telefon numaraları, elektronik posta adresi, faks numarası veya diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyelik başvurusu ve üyelik süreçlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi ve karara bağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili kayıtların tutulması, mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Eğitim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Okul/eğitim bilgileri; öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, gidilen seminer ve kurslar; yayınlar

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyelik başvurusu değerlendirme sürecinin yönetilmesi; istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Mesleki Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Uzmanlık alanı, unvanı, çalıştığı kurum.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyelik başvurusu değerlendirme sürecinin yönetilmesi; istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Vesikalık fotoğraf

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyeliğine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Referans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Referans bilgileri (öneren dernek üyesi kişinin adı soyadı)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek üyeliğine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Dernek üyeliği başvurusu değerlendirme sürecinin yönetilmesi.

 • Kurul/Konsey/Komisyon Üyeleri

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, soyisim, cinsiyet, uyruk bilgisi, T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, kimlik kartı bilgileri, imza vb.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kurul/Konsey/Komisyon üyelik başvuru/değerlendirme sürecinin yönetilmesi; Dernek faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi; ilgili Kurul/Konsey/Komisyon toplantıları, kongreler, eğitim toplantıları, kurslar gibi etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi, yürütülmesi, duyurulması; Dernek tarafından tutulması öngörülen kayıtların tutulması; Dernek faaliyetleri ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi; düzenlenen ve desteklenen etkinliklerin bildirilmesi; Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası; istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi; hukuki süreçlerin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İkametgâh/Çalışılan Kurum/İşyeri adres bilgileri, telefon numaraları, elektronik posta adresi, faks numarası veya diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kurul/Konsey/Komisyon üyelik başvuru/değerlendirme sürecinin yönetilmesi; iletişimin sağlanması; Dernek faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi; ilgili Kurul/Konsey/Komisyon toplantıları, kongreler, eğitim toplantıları, kurslar gibi etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi, yürütülmesi, duyurulması; Dernek tarafından tutulması öngörülen kayıtların tutulması; Dernek faaliyetleri ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi; düzenlenen ve desteklenen etkinliklerin bildirilmesi; istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi; hukuki süreçlerin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 Eğitim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Okul/eğitim bilgileri; öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, gidilen seminer ve kurslar; yayınlar

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kurul/Konsey/Komisyon üyelik başvuru/değerlendirme sürecinin yönetilmesi; Dernek faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi; Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası;  istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 Mesleki Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Uzmanlık alanı, unvanı, çalıştığı kurum.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kurul/Konsey/Komisyon üyelik başvuru/değerlendirme sürecinin yönetilmesi; Dernek faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi; Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası;  istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Vesikalık fotoğraf; yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar, ses ve kamera kayıtları.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mevzuat ve Dernek düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; faaliyet ve etkinlik katılımcı yaka kartlarının hazırlanması, etkinlik fotoğraf ve kayıtlarının dernek internet sitesinde, yayınlarda, basın bültenlerinde, sosyal medyada eğitim, tanıtım, bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılabilmesi.

 Referans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Referans bilgileri (öneren dernek üyesi kişinin adı soyadı)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Konsey üyeliği başvurusu değerlendirme sürecinin yönetilmesi.

 • Çalışanlar

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmış ve kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

 • Çalışan Adayı

 Kimlik Verileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, soy isim, cinsiyet, uyruk bilgisi, T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, kimlik kartı bilgileri, imza vb.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş başvurusunun Dernek ve bünyesindeki iktisadi işletmede açık pozisyonlar yönünden değerlendirilmesi ve sonuçlandırılabilmesi; iletişime geçilebilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi, yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, işleyiş süreçlerinin hukuka ve Dernek politikalarına uygun yürütülebilmesi.

 İletişim Verileri

İşlenen Kişisel Veriler

İkametgâh adres bilgisi, telefon numarası, elektronik posta adresi.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş başvurusunun Dernek ve bünyesindeki iktisadi işletmede açık pozisyonlar yönünden değerlendirilmesi ve sonuçlandırılabilmesi; iletişime geçilebilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi, yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, işleyiş süreçlerinin hukuka ve Dernek politikalarına uygun yürütülebilmesi.

 Görsel Veriler

İşlenen Kişisel Veriler

Fotoğraf

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş başvurusunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılabilmesi; insan kaynakları süreçlerinin planlanabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, işleyiş süreçlerinin hukuka ve Dernek politikalarına uygun yürütülebilmesi.

 Eğitim Verileri

İşlenen Kişisel Veriler

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş başvurusunun Dernek ve bünyesindeki iktisadi işletmede açık pozisyonlar yönünden değerlendirilmesi ve sonuçlandırılabilmesi; insan kaynakları süreçlerinin planlanabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi, yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, işleyiş süreçlerinin hukuka ve Dernek politikalarına uygun yürütülebilmesi.

 Özlük Verileri

İşlenen Kişisel Veriler

Çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, öz geçmiş, askerlik durum bilgisi.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş başvurusunun Dernek ve bünyesindeki iktisadi işletmede açık pozisyonlar yönünden değerlendirilmesi ve sonuçlandırılabilmesi; iletişime geçilebilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, verilen bilgilerin teyit edilmesi, yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, işleyiş süreçlerinin hukuka ve Dernek politikalarına uygun yürütülebilmesi.

 Özel Nitelikli Kişisel Veriler

İşlenen Kişisel Veriler

Sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, eski hükümlü raporu

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş başvurusunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılabilmesi; iletişime geçilebilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanabilmesi faaliyetlerinin yürütülebilmesi, yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, işleyiş süreçlerinin hukuka ve Dernek politikalarına uygun yürütülebilmesi.

Belirtilen özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınarak işlenmekte olup; işe alım yapılmadığı sürece herhangi bir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.

 Referans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Referans bilgileri (referans gösterilen kişinin adı soyadı, telefon numarası, iletişim bilgileri gibi)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş başvurusunun mevzuata ve Dernek politikalarına uygun olarak yönetilmesi; başvuru değerlendirmesine yönelik olarak referans kişileriyle çalışan adayına ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi,

 • Etkinlik Katılımcıları

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, soy isim, cinsiyet, uyruk bilgisi, T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, kimlik kartı bilgileri, imza vb.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülükler de dahil olmak üzere hukuksal/sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, etkinliğin ve ödemelerin gerçekleştirilmesinin sağlanması, etkinlik alanının düzenlenmesi, katılımcıların belirlenmesi, raporlama ve istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi, katılımcı kitlesinin analizi, daha sonraki etkinlikler için fikir oluşturulması, yaka kartı ya da katılımcı listelerinin oluşturulması, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, toplantıya katılımın teyidi, güvenliğin sağlanması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Adres bilgileri, telefon numaraları, elektronik posta adresi, faks numarası veya diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülükler de dahil olmak üzere hukuksal/sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişimin sağlanması, organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, etkinliğin ve ödemelerin gerçekleştirilmesinin sağlanması, katılımcıların belirlenmesi, raporlama ve istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi, katılımcı kitlesinin analizi, daha sonraki etkinlikler için fikir oluşturulması, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, toplantıya katılımın teyidi, güvenliğin sağlanması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 Eğitim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Okul/eğitim bilgileri; öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, gidilen seminer ve kurslar; yayınlar

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülükler de dahil olmak üzere hukuksal/sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, etkinlik alanının düzenlenmesi, katılımcıların belirlenmesi, istatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi, katılımcı kitlesinin analizi, daha sonraki etkinlikler için fikir oluşturulması, yaka kartı ya da katılımcı listelerinin oluşturulması, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, toplantıya katılımın teyidi, toplantı ile ilgili bilgi sunulması ve güvenliğin sağlanması, ayrıca onay verilmesi halinde daha sonraki etkinliklerin duyurulması.

 Mesleki Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Uzmanlık alanı, unvanı, çalıştığı kurum.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülükler de dahil olmak üzere hukuksal/sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, etkinlik alanının düzenlenmesi, katılımcıların belirlenmesi, istatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi, katılımcı kitlesinin analizi, daha sonraki etkinlikler için fikir oluşturulması, yaka kartı ya da katılımcı listelerinin oluşturulması, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, toplantıya katılımın teyidi, toplantı ile ilgili bilgi sunulması ve güvenliğin sağlanması, ayrıca onay verilmesi halinde daha sonraki etkinliklerin duyurulması.

 Finansal Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Banka bilgileri, kredi kartı bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülükler de dahil olmak üzere hukuksal/sözleşmesel hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ve hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi/denetimi, ilgili kayıtların tutulması, aidat ve etkinlik ödemelerinin tahsili, mal ve hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Vesikalık fotoğraf; yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar, ses ve kamera kayıtları.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mevzuat ve Dernek düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; faaliyet ve etkinlik katılımcı yaka kartlarının hazırlanması, etkinlik fotoğraf ve kayıtlarının dernek internet sitesinde, yayınlarda, basın bültenlerinde, sosyal medyada eğitim, tanıtım, bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılabilmesi.

 • İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Kimlik Verisi (Sitede Yer Alan Formların Doldurulması Halinde)

İşlenen Kişisel Veriler

Ad-Soyad

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Talep/şikâyet ve başvuruların takibi/cevaplanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 İletişim Verisi (Sitede Yer Alan Formların Doldurulması Halinde)

İşlenen Kişisel Veriler

Telefon Numarası, e-posta adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Talep/şikâyet ve başvuruların takibi/cevaplanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 İşlem Güvenliği Verisi

İşlenen Kişisel Veriler

IP Adresi, Hedef IP/Alan Adı Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep /şikâyet ve başvuruların takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 Diğer

İşlenen Kişisel Veriler

İnternet sitesi giriş-çıkış logları, çerez Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep /şikâyet ve başvuruların takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 • Hizmet Alınanlar/Tedarikçi Yetkilileri

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, soy isim, cinsiyet, uyruk bilgisi, T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, kimlik kartı bilgileri, imza vb.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, teklif ve sözleşmelere ilişkin seçim ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, tedarik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, süreçlerin denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İkametgâh/Çalışılan Kurum/İşyeri adres bilgileri, telefon numaraları, elektronik posta adresi, faks numarası veya diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, teklif ve sözleşmelere ilişkin seçim ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, tedarik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, süreçlerin denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 Finansal Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Banka bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, süreçlerin denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 • Dernek Hizmet ve Faaliyetlerinden Yararlananlar

 Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, soy isim, cinsiyet, uyruk bilgisi, T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, kimlik kartı bilgileri, imza vb.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek hizmet ve faaliyetlerine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Dernek hizmet ve faaliyetlerinden yararlanmak için yapılan başvuruların değerlendirilmesi; ürün ve hizmet ve faaliyetlerden yararlananlarla iletişim kurulabilmesi ve bu süreçlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi; belgelendirmelerin yapılabilmesi; ürün ve hizmet ödemelerinin tahsili, ilgili sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yükümlülüklerin ifası;  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Dernek faaliyet süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi, istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi, raporlama ve denetleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İkametgâh/Çalışılan Kurum/İşyeri adres bilgileri, telefon numaraları, elektronik posta adresi, faks numarası veya diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgiler.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek hizmet ve faaliyetlerine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Dernek hizmet ve faaliyetlerinden yararlanmak için yapılan başvuruların değerlendirilmesi; ürün ve hizmet ve faaliyetlerden yararlananlarla iletişim kurulabilmesi ve bu süreçlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi; belgelendirmelerin yapılabilmesi; ürün ve hizmet ödemelerinin tahsili, ilgili sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yükümlülüklerin ifası;  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Dernek faaliyet süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi, istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi, raporlama ve denetleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 Eğitim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Okul/eğitim bilgileri; öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, gidilen seminer ve kurslar; yayınlar

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek hizmet ve faaliyetlerine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Dernek hizmet ve faaliyetlerinden yararlanmak için yapılan başvuruların değerlendirilmesi; ürün ve hizmet ve faaliyetlerden yararlananlarla iletişim kurulabilmesi ve bu süreçlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi; belgelendirmelerin yapılabilmesi; ürün ve hizmet ödemelerinin tahsili, ilgili sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yükümlülüklerin ifası;  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Dernek faaliyet süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi, istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi, raporlama ve denetleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 Mesleki Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Uzmanlık alanı, unvanı, çalıştığı kurum.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek hizmet ve faaliyetlerine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Dernek hizmet ve faaliyetlerinden yararlanmak için yapılan başvuruların değerlendirilmesi; ürün ve hizmet ve faaliyetlerden yararlananlarla iletişim kurulabilmesi ve bu süreçlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi; belgelendirmelerin yapılabilmesi; ürün ve hizmet ödemelerinin tahsili, ilgili sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yükümlülüklerin ifası;  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Dernek faaliyet süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi, istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi, raporlama ve denetleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 Finansal Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek hizmet ve faaliyetlerine ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Dernek hizmet ve faaliyetlerinden yararlanmak için yapılan başvuruların değerlendirilmesi; ürün ve hizmet ve faaliyetlerden yararlananlarla iletişim kurulabilmesi ve bu süreçlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi; belgelendirmelerin yapılabilmesi; ürün ve hizmet ödemelerinin tahsili, ilgili sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yükümlülüklerin ifası;  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Dernek faaliyet süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi, istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi, raporlama ve denetleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

Yukarıda sayılan amaçlar ve Dernek faaliyetlerimize ilişkin, ilgili faaliyetler özelinde yer alan Aydınlatma Metinleri kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında düzenlenen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Derneğimiz tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, Derneğimizle olan ilişkiniz çerçevesinde fiziki olarak veya www.totbid.org.tr adresindeki Dernek web sitesi üzerinden doldurulan başvuru formları, sözleşmeler, fiziki/elektronik olarak ilettiğiniz belgeler aracılığıyla; ayrıca Dernek faaliyetlerine katılımınız ya da başvuru/talep/şikayetleriniz kapsamında tarafınızdan ya da üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilmiş/elde edilebilecek olan  belgeler, basılı formlar, elektronik ortamdaki formlar, telefon ve elektronik ortamlar, yüz yüze görüşme süreçleri, yazılı ve sözlü iletişim kanalları, hukuki belge ve tebligatlar,  çevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz veya üçüncü taraflarca yaratılan çerezler, site kullanımı ölçüm sistemleri ve tarafınızdan sunulan/beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Bu kapsamda söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuat düzenlemeleri olup; kişisel verileriniz Derneğimizin çeşitli faaliyetleri kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesi gereği bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği veri sorumlusu olan Derneğimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması; Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5/2(e) maddesi gereği hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ayrıca KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği yukarıda sayılan veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Derneğin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki nedenleri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz KVKK ve Kurul tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda; Dernek faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak sürdürülebilmesi, destek hizmetleri alınması, yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, Derneğimiz haklarının tesisi, kullanılması veya korunması, hukuk işlerinin takibi ve Derneğimizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, derneğimizin hizmet aldığı aracı kuruluşlar, bilgi teknolojileri ve organizasyon firmaları ve tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişi ve kurumlara ve yetkili gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarılamaz. Ancak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta yer alan hukuka uygunluk nedenlerinden birisinin varlığı ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilerin:

-        KVK Kurulu’nun ilan ettiği güvenli kabul edilen ülkelerden birinde yerleşik olması veya

-        Yeterli korumanın olmadığı ülkelerden birinde yerleşik olması halinde Derneğimiz ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlusunun yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması

koşuluyla kişisel veriler açık rıza olmaksızın yurtdışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Derneğimiz, KVKK’nun 7.maddesi çerçevesinde kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Derneğimiz öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Bu çerçevede, ilgili verinin saklanmasının, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere ilişkin olarak öngörülen hukuka uygunluk sebepleri kapsamında değerlendirilmesi halinde, bu hukuka uygunluk sebeplerine istinaden ilgili kişisel verilere ilişkin saklama süreleri tespit edilir. Kişisel verilerin imha süreci, Dernek tarafından her bir ilişkiye uygun olarak ilgili mevzuat gözetilerek belirlenmiş olan saklama süreleri doğrultusunda yürütülmektedir. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler, Derneğimiz tarafından Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası da göz önüne alınarak ve belirlenmiş olan periyodik imha sürelerinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisindeki ilk periyodik imha sürecinde silinir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sahibi sıfatıyla sahip olduğunuz haklar;

♦ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

♦ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

♦ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

♦ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

♦ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

♦ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

♦ İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

♦ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı kopyası vb.) totbid@totbid.org.tr   elektronik posta adresimize elektronik postayla veya “Bayraktar Mahallesi İkizdere sok. No: 21/12 G.O.P.-Çankaya/Ankara” adresine noter kanalıyla ya da elden iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile belirlenen ücret alınarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verileriniz işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgiye ve bilgi edinme başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

​​​​​​​

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...