Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği


Video Portal

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU VE GENEL AÇIKLAMALAR

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 11. Maddesi ile; kanunda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (Başvuru Sahibi) kendisiyle ilgili kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, bu verilerin erişme amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımış bulunmaktadır

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne (Bundan sonra “Derneğimiz” olarak anılacaktır) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Konuları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen her ilgili kişi Derneğimize başvurarak aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilecektir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Başvuru Yöntemleri

Başvuru sahiplerinin haklarını kullanmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmış olan bu formun çıktısı alınarak; aşağıdaki tabloda yer alan başvuru kanalları ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notları ile tarafımıza iletilebilecektir;

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Bayraktar Mahallesi İkizdere sok. No: 21/12 G.O.P.-Çankaya/Ankara

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla tebligat

Bayraktar Mahallesi İkizdere sok. No: 21/12 G.O.P.-Çankaya/Ankara

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Derneğimiz sisteminde kayıtlı  bulunan elektronik posta adresi ile başvuru

 

totbid@totbid.org.tr

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Derneğimiz sisteminde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle

 

totbid@totbid.org.tr

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda kişisel veri talebi hakkında yetkiyi havi vekâletnamesinin aslının ibrazı gerekmektedir

Başvuruların Yanıtlanması

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca talebin niteliğine göre talebin Derneğimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Derneğimiz, Başvuru Sahibi’ne yazılı olarak veya elektronik ortamda vereceği cevapla başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir. Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabileceği gibi; Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 • Orantısız çaba gerektirmesi
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi
 • Başvuru usulüne uyulmaması
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 • KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

 

Soy isim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

Adres:

 

 

 1. Başvuru Sahibi’nin Derneğimiz ile olan ilişkisi;

Dernek Üyesiyim                  

 

 

 

Dernek Eski Üyesiyim

 

 

 

Dernek Üye Adayı

Dernek Çalışanıyım              

 

 

Dernek Eski Çalışanıyım

 

Çalıştığım Yıllar  ………………………………

İş Başvurusu Yaptım          

Tarih ………………………………….

Dernek Üyesi Olmayıp

Dernek Kurul/Konsey/Komisyon Üyesiyim/Üyesiydim  

Kurul/Konsey/

Komisyon Adı ………………….     

Üyelik Yılları…………………….

Dernek Üyesi Olmayıp Derneğin düzenlediği kurs/seminer/toplantı/konferans vb.etkinlik katılımcılarındanım

      Uzaktan                   Fiziksel Ortamda  

 

Etkinlik Adı/ Tarihi:…………………………………………..

Ziyaretçiyim

Dernekle Sözleşme İlişkisi Kuran Tedarikçi/

Hizmet Sağlayıcı/Satıcı vb. Üçüncü Kişi Çalışanıyım  

Lütfen çalıştığınız firma ve

Pozisyon bilgisini belirtiniz ……………………………………………………………

             

           Diğer (Lütfen belirtiniz)  ………………………………………………………

 

 

3.KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi belirtiniz:

 

Talep No

 

Talep Konusu- Kanuni Dayanak

 Seçiminiz

(Lütfen talebinizin

yanına X işareti koyunuz)

 

1

Derneğinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

KVK Kanunu Madde 11/1 (a)

 

 

2

Eğer Derneğiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

KVK Kanunu Madde 11/1 (b)

 

 

3

Eğer Derneğiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum

KVK Kanunu Madde 11/1 (c)

 

 

4

Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa ,bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

KVK Kanunu Madde 11/1 (ç)

 

 

5

Kişisel Verilerimin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb)

KVK Kanunu Madde 11/1 (d)

.

 

 

 

6

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum.

KVK Kanunu Madde 11/1 (e)

 

 

7

Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb)

 

KVK Kanunu Madde 11/1 (f)

 

 

 

 

8

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum

 

KVK Kanunu Madde 11/1 (f)

 

 

 

9

Derneğiniz tarafından işlenen Kişisel Verilerimin münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

 

KVK Kanunu Madde 11/1 (g)

 

 

 

10

Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme

kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, vb)

 

KVK Kanunu Madde 11/1 (ğ)

 

Başvuru Sahibi Talep Detayı ve Varsa Ekleri

-Talebinizle ilgili detayları aşağıda belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...……………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………....………………………………………………………………

-Varsa ekte sunduğunuz belgeleri belirtiniz: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………...……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Derneğimizin başvurunuza vereceği yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

         Adresime gönderilmesini istiyorum.

         E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

         (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

         Elden teslim almak istiyorum.

         (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi

        olması gerekmektedir)

Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvurunun yapıldığı yöntem ile cevap verilecektir.

Derneğimiz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Derneğimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

İşbu başvuru formu ve ekinde Derneğiniz ile paylaştığım belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

 

Tarih:

 

İmza 

 
© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...