Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği


Video Portal

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metninde; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği  (“Dernek”)  tarafından, işletilen internet sitelerini ziyaret edenlerin, kullanılan çerez (cookies) uygulamaları, doldurulması halinde sitelerimizde yer alan formlar aracılığıyla toplanan kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, Dernek tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır.

 1. Veri Sorumlusu Bilgileri

KVKK uyarınca, “Bayraktar Mahallesi İkizdere sok. No: 21/12 G.O.P.-Çankaya/ Ankara” adresinde mukim “Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği” veri sorumlusudur.

 1. İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amacı

İnternet sitelerimizi ziyaret edenlerin, kullanılan çerez (cookies) uygulamaları, ve doldurulması halinde sitelerimizde yer alan formlar aracılığıyla toplanan kişisel verileri;

Kimlik Verisi

Ad-Soyad

İletişim Verisi

Telefon Numarası, e-posta adresi.

İşlem Güvenliği Verisi

IP Adresi, Hedef IP/Alan Adı Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.)

Diğer

 

İnternet sitesi giriş-çıkış logları, Çerez Kayıtları

 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla kullanılan çerezler vasıtasıyla dolaylı olarak toplanan verileriniz, internet sitemizin kullanımını kolaylaştırmak, düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak, geliştirmek, işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla kullanıcılara sunulan hizmetleri geliştirmek, site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirmek, kullanıcıların ve Derneğimizin hukuki güvenliğinin teminini sağlamak amaçlarına yönelik meşru menfaatlerimiz gereği anonim olarak işlenmektedir.

İnternet sitemizde yer alan İletişim Formunu, üyelik kayıt formlarını, veri gerişi imkânı olan boşlukları, yorum kutularını, cevap kısımlarını ve sair formları kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz ise faaliyetlerimiz ile ilgili taleplerinizin cevaplanmasına ve sizlerle iletişim kurmaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

İnternet sitemizde yer alan diğer formlar kapsamında toplanan kişisel verileriniz bu aydınlatma metninde yer alan hususlar dışında ayrıca ilgili formun yer aldığı bölümde bulunan aydınlatma metni kapsamındaki nedenler ve amaçlarla işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerle birlikte;

 • Dernek faaliyet süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Başvuru, talep ve şikayetlerin takibi,
 • İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili resmi kurum veya kuruluşların hukuka uygun olarak talep etmeleri halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin resmi yollarla yapılması,

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Derneğimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz Dernek yetkililerimiz, tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız firmalar ve yetkilileri, kanunen yetkili resmi merciler ve ve gerçek kişiler gerçek kişiler gibi üçüncü kişilerle paylaşabilmekte;  yurtiçine ve bulut bilişim teknolojisinden yararlanmak amacıyla yurtdışına aktarılabilmektedir. Derneğimiz kişisel verileriniz aktarılması sürecinde Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına ilişkin düzenlemelere uygun hareket etmekte ve verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Derneğimiz internet sitelerini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerez uygulamaları ile doğrudan ve doldurmanız halinde sitede yer alan “İletişim Formu”,  üyelik kayıt formları, veri gerişi imkânı olan boşluklar, yorum kutuları, cevap kısımları, ve sair formlar ile doğrudan tarafınızdan açıklanmak suretiyle veri sorumlusunun sistemlerindeki teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda otomatik yolla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz; çeşitli hizmetleri sunmak  ve bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütmemiz için uyulması gereken  mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan, yürütülen ve KVKK 5/2(c),(ç),(e) ve (f) bentleri hükümlerine dayalı hukuki sebepler çerçevesinde toplanmakta ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sahibi sıfatıyla sahip olduğunuz haklar;

♦ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

♦ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

♦ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

♦ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

♦ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

♦ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

♦ İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

♦ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanmak ve Başvuru Formu’nda açıklanmış olan hususları gözetmek suretiyle Derneğimizin totbid@totbid.org.tr  elektronik posta adresine elektronik postayla veya “Bayraktar Mahallesi İkizdere sok. No: 21/12 G.O.P.-Çankaya/Ankara” adresine noter vasıtasıyla ya da elden iletebilirsiniz

Kişisel verileriniz işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgiye ve başvuru formuna Derneğimizin www.totbid.org.tr adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...