Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği


Video Portal

Tüzüğü indirmek için lütfen tıklayınız

 

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (TOTBİD)
ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1. Merkezi Ankara’da olmak üzere Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği adıyla bir dernek kurulmuştur. Derneğin Kısaltılmış adı TOTBİD’tir. Derneğin merkezi Ankara’dadır.

DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI

MADDE 2. Derneğin amacı genel olarak;

“Ortopedi ve travmatoloji alanında çalışan hekimleri ve diğer elemanları temsil etmek; daha iyi eğitim almalarına ve yetişmelerine katkı sağlamak; bilimsel araştırmalar yapmalarını özendirmek ve bu konuda katkı sağlamak; yurtiçi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılmalarını teşvik etmek; beklenmeyen olağanüstü koşullarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için destek sağlamak

Bedensel sakatlıkların azalma, tedavi ve rehabilitasyonu konularında çalışma yapmak ve bütün bu konularda hastane, merkez veya tesisler kurmak; aynı konuda çalışan, dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak;

Üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyarak; üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek” olup, hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir;

 1. Ortopedi ve travmatoloji eğitiminin standartlarının ve asgari gerekliliklerinin tanımlanması için çalışmalar yapmak; eğitim kurumlarının bu standartlara ulaşması için gerekli desteği sağlamak; bu amaçla kurumlar arası işbirliğini teşvik ve koordine etmek; uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitimin standardizasyonu amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak; memleketimizde ortopedi, travmatoloji ve rehabilitasyon alanındaki çalışmaların bilimsel gerçekler doğrultusunda olmasını sağlamak ve bu konularda yetersiz ve bilgisiz elemanların çalışmasını önlemek, bu konularda kamuyu bilgilendirmek
 2. Sakatlıklara sebep olan hastalık, kaza ve yaralanmaların azaltılması ve bunlardan korunma tedbirleri üzerinde programlı olarak çalışmak, bunları giderici tedbirler almak,
 3. Yılda bir kez Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’ni düzenleyerek, memleketimizdeki ortopedi ve travmatoloji ile ilgili çalışma ve görüşleri tebliğ, sempozyum ve panel toplantıları ile bir araya getirmek, bu kongrelere bütün ilgililerin dikkatini çekmek,
 4. Vefat eden veya başka nedenlerle iş göremez hale gelen TOTBİD üyelerinin ihtiyaç sahibi öğrenci çocuklarına yönetim kurulu tarafından, gelirler arasından yaratılacak olan kaynaktan karşılıklı veya karşılıksız eğitim bursu vermek,
 5. Meslek bütünlüğünü korumak ve temsil etmek,
 6. Benzer amaçlı dernekler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, platformlara katılmak, vakıf kurmak, federasyon kurmak,
 7. Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan hekimlik işlem kodlarının belirlenmesi ve ücretlendirilmesinde, ortopedi ve travmatoloji hekimlik uygulamalarının standardizasyonunda çalışmalar yapmaktır.
 8. Dernek siyasetle uğraşmaz.
 9. Üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak,
 10. Ortopedi ve travmatoloji alanında çalışan hekim ve diğer elemanların mesleki, özlük, ekonomik haklarını korumak, hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp, geliştirilmesini sağlamak, mesleki faaliyetlerine bağlı olarak karşılaşabilecekleri sorunlarda kendilerine ve ailelerine her türlü desteği sağlamak,
 11. Genel ortopedi ve travmatoloji alanındaki uluslararası derneklerle ilişkilerde temsil görevini yerine getirmek, bu alandaki uluslararası federasyonlarda yer almak, bu tür kuruluşlarda derneğimizi temsil edecek kişileri belirlemek.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

MADDE 3. Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

 1. İkametgâhı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
 2. Amaç ve hizmet konularıyla ilgili olarak ortopedi, travmatoloji ve rehabilitasyon konusunda her türlü toplantı, kongre, seminer, sempozyum, konferanslar ve etkinlikler düzenleyebilir.
 3. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile inceleme, araştırma, geliştirme çalışmaları ile süreli ve süresiz yayınlar yapabilir; araştırma, çalışma ve rehabilitasyonla ilgili hizmetlere katılanlara her bakımdan yardım edip destek olabilir.
 4. Ortopedi, Travmatoloji konularında sağlık tesisi, hastane, poliklinik, ortez – protez atölyesini ve diğer tıbbi kuruluşlar ile bu konularda eğitim kurumları, sakatların rehabilitasyonu kurumları kurabilir, işletebilir; bu amaç için teknik ve ihtisas sahibi elemanlar yetiştirebilir.
 5. Konu ve amacı ile ilgili olarak dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.
 6. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.
 7. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yardım ve bağış toplar, alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
 8. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için şubeler açabilir; mevzuat gerektirdiği takdirde izinlerini almak suretiyle uluslararası faaliyette bulunabilir; amacına uygun federasyon ve organizasyonlara üye olabilir; uluslararası dernek ve federasyonlarla işbirliği yapabilir.
 9. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

ÜYELİKLER-ÜYELERİN HAKLARI-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

MADDE 4. Dernek üyelikleri ve hakları;

 1. Asli Üye: Derneğin konu ve amacını benimseyen ve çalışmalarına maddi ve manevi yardımlarda bulunmak isteyenlerden; fiil ehliyetine sahip ortopedi ve travmatoloji uzman hekimleri, iki asli üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile asli üyeliğe kabul edilirler. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi alan uzmanlık öğrencileri uzman ünvanını kazanana kadar, yazılı olarak müracaat ettikleri takdirde ve yönetim kurulunun onayı ile derneğin tüm faaliyetlerine katılabilir ve üyelik aidatı ödemezler; ancak yönergesi izin veren konseyler dışındaki dernek organlarında görev alamazlar, oy kullanamazlar ve seçilemezler.

 1. Onursal Üye: Yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösterenler ve himaye edenler Ortopedi ve Travmatoloji, Rehabilitasyon alanlarında yayınlar ve araştırma yaparak büyük hizmet görenler veya büyük maddi yardımda bulunanlar ile Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmadığı halde kas-iskelet hastalıklarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili alanlarda çalışanlar ve Türk vatandaşı olmayan Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları Yönetim Kurulu Kararıyla, Onursal Üyeliğe kabul edilirler. 65 yaşını dolduran asli üyeler diledikleri takdirde Onursal Üyeliğe geçirilir. Bu Onursal üyelerden aidat alınmaz ve ulusal kongrelere kayıt ücreti ödemeden katılırlar. Onursal üyeler dernek genel kurulunda oy kullanamaz, Dernek Organlarında görev alamazlar.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma;

 1. Her üye yazılı dilekçe ile dernekten istifa edebilir.
 2. Davranışları TOTBİD faaliyetlerine uymayan veya TOTBİD’ den yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokan veya temyiz kudretini kaybedenler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.
 3. Yüklendiği yıllık aidatını birbirini takip eden iki sene haklı bir gerekçesi olmaksızın, yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeliğine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.

DERNEĞİN ORGANLARI:

GENEL KURUL:

MADDE 5.

Derneğin Genel Kurulu asli üyelerden oluşur. Derneğin Olağan Genel Kurul toplantısı her iki yılda bir Ekim ayında TOTBİD tarafından organize edilen Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi sırasında ayrılan bir gün içerisinde yapılır. Eğer o dönem için ulusal kongre yapılamayacak ise, genel kurul, o yıl Ekim ayı içinde TOTBİD merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır. Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulları’nın oybirliği ile gerekli gördüğü hallerde veya TOTBİD üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağanüstü genel kurul, yine TOTBİD merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır. Genel Kurul toplantıya, yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ya da derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 6. Genel Kurul, tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurul üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 7. Genel Kurulun toplantısı TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun bulacağı bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Genel Kurul’un yönetimi için üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve iki katipten ibaret genel kurul divanı seçilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

MADDE 8. Genel Kurulda kararlar mevcudun yarısından fazlası ile kabul edilir. Ana tüzüğün tadil teklifleri 2/3 ekseriyetle kabul edilir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üyenin oyunu bizzat kullanması gerekir.

Genel Kurulun görevleri şunlardır;

A) Dernek organlarının gizli oy ile seçimi,

B) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

C) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibrası,

Ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağının görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü,

D) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

E) Derneğin feshi,

F) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması kararlarının alınması,

G) Gerek görülen yerlerde bu tüzükle belirlenen usullere uygun olarak temsilcilik ve şube açılması ve kapatılması

H) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası, 
 

YÖNETİM KURULU:

MADDE 9. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki sene için seçilen 9 asıl, 9 yedek üyeden teşekkül eder. Bir önceki dönemde dernek başkanı olarak hizmet etmiş kişi, bir sonraki dönemde yönetim kurulu çalışmalarına katılır, ancak oy hakkı bulunmaz. TOTBİD’in kurucu Başkanı Prof. Dr. Rıdvan EGE’dir.

MADDE 10. Yönetim Kurulu iki sene için seçilen 9 kişi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip üye seçer. Bir dönem başkanlık yapan üye bir daha başkan olamaz. Başkan derneğin tüzel kişiliğini temsil eder.

MADDE 11. TOTBİD Yönetim Kurulu, Başkan’ın daveti ile veya bulunmadığında Başkan Yardımcısı başkanlığında toplanır. Mazeretini toplantıdan evvel bildirmeksizin üç defa üst üste Yönetim Kurulu’na gelmeyenler istifa etmiş sayılırlar. Onların yerine aldıkları oy sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Herhangi bir nedenle başkanlık görevinin boşalması halinde bu görevi ilk Genel Kurul’a kadar Başkan Yardımcısı yürütür.

Yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda yapılması esas olmakla birlikte şartların zorunlu kılması halinde yönetim kurulu toplantıları mevzuata uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir.  Yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik mevzuatta ve tüzükte yer alan bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir.

MADDE 12. Yönetim Kurulu’nun Görevleri şunlardır:

 1. Genel Kurul tarafından verilen kararları uygulamak,
 2. Derneğin amacına varmak için 2. madde de yazılı işler üzerinde çalışmak ve teşebbüsleri yapmak ve gerekli ise asli üyeleri aynı işler için şahıs ve komisyon halinde görevlendirmek,
 3. Yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlamak ve tatbik etmek,
 4. Genel kurula sunulacak teklifleri hazırlamak,
 5. Kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.
 6. Masrafları kabul ve onaylamak, denetleme kurulunca genel işlemler ve bütçe durumu hakkında sunulan raporu incelemek,
 7. Yayınlanacak eserleri, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yapılacak sosyal hizmetleri ve yurt içinde ve dışında kongre ve ilmi toplantılara katılacakları ve konferans ve araştırıcıları vazifelendirmek, gerekli görülen durumlarda mali destek sağlamak, uluslararası ilişkilerde görev alacak ulusal dernek temsilcilerini belirlemek (Ulusal dernek temsilcilerinin görev süresi TOTBİD Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. En fazla iki dönem görevlendirme yapılabilir.)
 8. Derneğin amacına varmak yolunda resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla hakiki ve hükmü şahsiyetlerle münasebetler tesis ve idame etmek,
 9. Bütçenin fasılları arasında zaruri sebeplerle değişiklikler yapmak, tahminden fazla gelir olursa bunu lüzumlu fasıllara eklemek,
 10. Derneğin amacına uygun olarak kuracağı ve açacağı koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesis ve işletmeleri arttırmak, protokolleri yapmak, yönetmek, kadrolarını yapmak tayin ve azillerini düzenlemek ve uygulamak,
 11. Derneğin alt kuruluşlarına ait iç yönetmeliğini ve başka kuruluşlarla işbirliği ilkelerini hazırlamak ve uygulamak,
 12. Dernek üyeliğine başvuruları 30 gün içinde karara bağlamak, üyelikten çıkarılma konularında karar vermek,
 13. Şube ve Temsilcilik açılmasını Genel Kurul’a önermek,
 14. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınmaz malları satmak, bina ve tesis inşa ettirmek, dernek lehine rehin, ipotek ve ayni haklar tesis ettirmek,
 15. Mevzuatın ve Dernek tüzüğünün gerektirdiği diğer hizmetleri yapmak,
 16. Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından yapılan isteklere bağlı olarak gerek ameliyatlarda kullanılan her çeşit malzeme, gerekse mesleki uygulamalar için danışmanlık hizmeti verecek komisyon veya bilirkişiler oluşturmak
 17. Onur Kurulu’nun almış olduğu kararları uygulamak
 18. TOTBİD Yönetim Kurulu, her yıl yurt genelinde yapılacak olan Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinin yerini, tarihini, konularını ve kongre başkanını seçer. Kongre Düzenleme Kurulu, Kongre Başkanı ve Kongre genel koordinatörü ile birlikte yedi kişiden oluşur. TOTBİD Yönetim Kurulu, Kongre Düzenleme Kurulu için, Kongre Başkanı’nın önerdiği dört kişiden ikisini seçer. Diğer üç üyeden ikisi TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından ve birisi TOTBİD’ in muhasip üyesi olmak üzere kendi içinden, bir üye de TOTBİD İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulunun dernek üyesi olan üyelerinden birisi olmak üzere seçilir. Seçilen üyelerden biri, Kongre Genel Sekreterliğini yapar. Kongre Genel Koordinatörü, TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı’dır veya onun önerisiyle Yönetim Kurulunca seçilir. Bir önceki ulusal kongre genel sekreteri de kongre düzenleme kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. Kongre Düzenleme Kurulu dilerse özel çalışma grupları kurabilir. Kongre Düzenleme Kurulu, idari, ilmi ve mali yönlerden Kongre Genel Koordinatörü ve TOTBİD Yönetim Kurulu ile işbirliği yaparak çalışır. Kongre, TOTBİD Başkanı veya onun görevlendireceği bir üyenin Onursal Başkanlığında açılır. Kongre Düzenleme Kurulu ve kongreye ilişkin diğer çalışma usul ve esasları TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Yönerge ile belirlenir.

DENETLEME KURULU:

MADDE 13. Genel Kurul’un seçtiği üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Denetleme Kurulu yılda bir defa derneğin faaliyetlerini denetler ve raporu TOTBİD Yönetim Kurulu’na verir. İki yıllık faaliyet dönemi sonunda, denetleme sonuçları ile ilgili raporu da Genel Kurul’a sunar. 

ETİK VE ONUR KURULLARI

ETİK KURULU:

MADDE 14 A. Etik Kurulu, Genel Kurul tarafından ve Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığında onbeş senesini doldurmuş olan ve hakkında verilmiş herhangi bir disiplin cezası bulunmayan üyeler arasından, iki yıl süre ile seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

Etik Kurulu, bilimsel araştırmalarda yayın ilkelerine uymamak ve etik dışı eylemlerde bulunmakla suçlanan dernek üyeleri yanında TOTBİD’ in gelenek ve amaçlarına uygun olmayan hareketleri ile genel hekimlik mesleği ve toplum ahlakına aykırı davranışlarda bulunduğu iddia edilen dernek üyeleri hakkında, TOTBİD Yönetim Kurulu kararı ile soruşturma yapar. Etik Kurul, eylemleri sabit bulunan üyeler hakkında, Etik Kurul Yönergesinin ikinci bölümünde yer alan “Disiplin Suçları ve Cezaları” maddeleri doğrultusunda öngördükleri karar önerilerini TOTBİD Yönetim Kurulu’na sunar. Öneriler üzerine karar verme; verilen kararı duyurma ve uygulama yetkisi TOTBİD Yönetim Kurulu’na aittir. Etik Kurul TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönerge esaslarına uygun olarak çalışır.

ONUR KURULU:

Madde 14 B. Genel kurul tarafından, ortopedi ve travmatoloji uzmanlığında yirmi yılını doldurmuş olan ve hakkında verilmiş herhangi bir disiplin cezası bulunmayan üyeler arasından, yönetim kurulu ile aynı anda seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Etik olmayan davranışları sabit bulunan TOTBİD üyeleri hakkında Etik Kurul önerilerini görüşerek karara bağlayan TOTBİD Yönetim Kurulu kararına itiraz edildiğinde, bu dosya onur kuruluna iletilir. Onur Kurulu kararlarına karşı, genel kurula itiraz ve sonrasında da yargı yolu açıktır. Onur Kurulu, TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönerge esaslarına uygun olarak çalışır.

Onur kurulu, kendisine yapılan müracaatları, dernekler kanunu, TOTBİD tüzüğü, etik kurul yönergesi ve TTB ilkeleri doğrultusunda inceleyerek karar alır. Karar için en az 3 üyenin o yönde oy kullanması gereklidir. Bu kararları TOTBİD yönetim kurulu uygular.

KONSEYLER

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ (TOTEK):

MADDE 15A. Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji eğitim standartlarının yükseltilmesi amacıyla aşağıda belirtilen üç temel alanda faaliyet göstermek üzere Eğitim Konseyi oluşturulur.

 1. Uzmanlık eğitimi standartlarını belirlemek üzere çalışmalar yapmak, Türkiye’de ideal Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi için gerekli altyapı koşullarının asgari standartlarını tanımlayıcı araştırmalar yapmak, elde edilen bilgileri eğitim kurumlarıyla paylaşmak, kurumların bu konudaki çalışmalarına destek olmak, eksiklikleri gidermede yol gösterici olmak.
 2. Uzmanlık sonrası eğitimi teşvik etmek ve bilimsel düzeyi denetlemek amacıyla kurslar ve sınavlar düzenlemek, düzenlediği sınavlarda belirli özelliklere sahip uzmanlar arasından bu sınavı başaranları belgelendirmek (Sertifikasyon),
 3. Ortopedi ve Travmatoloji alanında akademik yükseltmeler için gerekli önkoşulları tanımlamak amacıyla çalışmalar yapmak. 

Konseyin oluşma şekli, çalışma ilkeleri özel bir yönerge ile belirlenir. Hazırlanan yönerge TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından tartışıldıktan sonra Genel Kurul’un onayına sunulur. Eğitim Konseyi Dernek Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde çalışır. TOTEK’ in eğitim faaliyeti ve çalışma alanı ile ilgili mali ihtiyaçları da TOTBİD tarafından desteklenir.

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ARAŞTIRMA KONSEYİ (TOAK):

MADDE 15B. Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji alanında çalışan hekimlerin bilimsel araştırmalar yapmalarını özendirmek ve bu konuda katkı sağlamak; yurtiçi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılmalarını teşvik etmek üzere kurulmuştur.

Konseyin oluşma şekli, çalışma ilkeleri özel bir yönerge ile belirlenir. Hazırlanan yönerge TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından tartışıldıktan sonra Genel Kurul’un onayına sunulur. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Araştırma Konseyi, Dernek Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde çalışır. TOAK’ın faaliyetleri ve çalışma alanı ile ilgili mali ihtiyaçları TOTBİD tarafından desteklenir.

TOTBİD ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER KONSEYİ

(TOTBİD-AGUH)

MADDE 15C. Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlık eğitimi almakta olan asistanlar ile genç uzman hekimlerin sorunlarını belirleyip tartışabilecekleri ve bunlara çözüm önerileri üreterek TOTBİD Yönetim Kurulu’na sunabilecekleri, ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde benzer faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği içinde çalışabilecekleri bir yapılanma olarak TOTBİD-AGUH (Asistan ve Genç Uzman Hekimler) Konseyi kurulmuştur.

Konseyin oluşma şekli, çalışma ilkeleri özel bir yönerge ile belirlenir. Hazırlanan yönerge TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından tartışıldıktan sonra Genel Kurul’un onayına sunulur. TOTBİD-AGUH Konseyi, Dernek Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde çalışır, faaliyetleri ve çalışma alanı ile ilgili mali ihtiyaçları TOTBİD tarafından desteklenir.

ŞUBELER:

MADDE 16. TOTBİD Yönetim Kurulu’nca yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından, yeni şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı müracaat yapılır. Şubelerin açılmasında Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerdeki hükümleri uygulanır.

 1. Açılacak Şubeler bu tüzükle ve merkeze bağlı olarak çalışırlar. TOTBİD’ in bu şubeler üzerine her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır. Kontrol TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya yokluğunda onun veya Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üyeler vasıtasıyla yapılır. Şubeler il ve ilçe bazında örgütlenirler. Ancak Yönetim Kurulu, bazı İl veya İlçe şubelerinden Ortopedi ve Travmatoloji’nin değişik dallarında daha yoğun olarak çalışmalarını isteyebilir, şubeleri bu alanlarda yoğunlaşmak üzere görevlendirebilir, teşvik edebilir.
 2. TOTBİD, şubelerin genel kurullarına gözlemci ve danışman olarak temsilci gönderilebilir. Şube Genel Kurulları’nın kararları, Başkanlık Divanı’nca hemen veya en çok 15 gün içinde mevcut şube Yönetim Kurulu’nca yazılı olarak TOTBİD Yönetim Kurulu’na bildirilir.
 3. Şubeler kendi kaynaklarıyla ve bu tüzük hükümlerine göre idare olunurlar. Ancak tüzük gayelerinin gerçekleşmesine ait çalışmaları, TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından da uygun bulunduğu taktirde her yönden desteklenebilir.
 4. Şube Genel Kurulları bu tüzüğe göre 2 yılda bir defa toplantıya çağrılır. Şubeler TOTBİD Genel Kurulları’ndan en az 2 ay önce olağan genel kurullarını yapmak zorundadırlar. Genel Kurul Kararları TOTBİD’e ve Şube üyelerine yazı ile duyurulur.
 5. Şubelerden üye sayısı 100 (yüz) ve üzerinde olanların Yönetim Kurulları; 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur, üye sayısı 100 (yüz)ün altında olan şube Yönetim Kurulları 5 asıl, 5 yedek üye ile kurulur. Seçilen asıl üyelerden sonra en fazla oy alanlar yedek üye seçilmiş olur. Asıl üyeler, aralarından bir başkan, bir sekreter seçerek görev bölümü yapar. Kararlar çoğunlukla verilir. Genel Kurul ayrıca 3 asıl ve 3 yedek denetçi seçer. Başkanlık en fazla 2 dönemle sınırlıdır.
 6. Şubeler ancak ilgi alanlarındaki çalışmalarla görevli ve yetkili olup, TOTBİD’ in tüzel kişiliğini temsil edemez ve bu türlü davranış ve tasarruflarda bulunamazlar.
 7. TOTBİD Genel Kurulu, göreceği lüzum üzerine görevlendireceği bir veya birkaç üye ile şubeleri kontrol edebilir. TOTBİD Genel Kurulu, Şubelerin Yönetim Kurulları’na geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir, o şubeyi feshe karar verebilir veya mevcut Yönetim Kurulu’nun yerine geçici bir kurulu seçebilir.
 8. Şubeler, gelirlerinin %25’ini TOTBİD’e aktarırlar. TOTBİD Yönetim Kurulu, şube gelirlerinden alacağı bu hissenin bir kısmı veya tamamını, şubelerin haklı gider ve yatırımları için, o şubelere bırakabilir. Keza şubeler TOTBİD’ in açacağı kampanyaları ve yapacakları etkinlikleri maddeten ve manen desteklerler.
 • Şubelerin adı TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (TOTBİD)’in ......................İLİ veya .................İLÇESİ...........................şubesi şeklinde tayin edilecektir.
 1. Şubeler, TOTBİD Genel Kurulunda üyelerinin tamamıyla temsil edilirler.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLERİ:

MADDE 17. Derneğin Gelirleri:

•Üye aidatı: Yıllık aidat 400 (dörtyüz) – TL olup; giriş aidatı belirlenmesi ile yıllık aidatı artırmaya ve eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

•Bağışlar ve yardımlar,

•Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler,

•Yurt içi ve yurt dışı dernekler ve kuruluşlar ve devlet kurumları tarafından yapılacak yardımlar,

•Balo, konser veya buna benzer toplantılardan elde edilecek gelirler,

•Özel hastane, klinik, poliklinik, okul, ortez - protez atölyesi ile, rehabilitasyon merkezleri ve buna bağlı tesislerden elde edilecek gelirler,

•Satışı derneğe bırakılmış ve bağışlanmış taşınmaz malların ve eserlerin gelirleri,

•Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurulan iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar ve sandıklardan elde edilen gelirler,

•Diğer gelirler.

•Dernek bu gelirleri içinden, bağış niteliğinde olmayanları, kendi bünyesi içinde kurulmuş olan iktisadi işletmesi adına gelir kaydeder.

MADDE 18. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul kararıyla hazine bonoları alınabilir. Banka ve diğer kurumlardan para çekilmesi ve gerekli ödemelerin yapılması için yetki verilecek kişi veya kişiler, TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 MADDE 19. Her çeşit sarfiyatta ödeme amiri Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği Başkan veya üyelerden biridir.

 MADDE 20. Dernek, Ortopedi ve Travmatoloji alanına hizmet etmiş kişileri ödüllendirmek veya araştırmacıları teşvik etmek amacıyla teşvik, bilim ve hizmet ödülleri verebilir. Bu ödüllere ilişkin kurallar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan özel yönergelerle belirlenir. Ödüllerin verilme sıklığı, şekil ve miktarı da Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 21. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

MADDE 22. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Dernek yönetim kurulu, alacağı karar ile bu işlerini dernek muhasebesi veya iktisadi işletme muhasebesi üzerinden yapabilir.

MADDE 23. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda 2/3 çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ :

MADDE 24. Dernek Genel Kurulu’nun derneğin feshine karar verilebilmesi için tüzüğe göre, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, konu ikinci toplantıda görüşülür. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Derneğin Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından daha az olamaz. Bu koşulla yapılan ikinci toplantı da katılan üyelerin üçte ikisinin kararı ile sonuca varılır.

Derneğin feshi derneğin Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

MADDE 25. Derneğin feshi veya kapatılması halinde kalacak tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Kurucu Üye Listesi:

•Dr. Orhan Eroğlu

•Dr. Merih Eroğlu

•Dr. Veli Lök

•Dr. Mehmet Tiner

•Dr. Kut Sarpyener

•Dr. Ziya Sezgin

•Dr. Zekai Yükselen

•Dr. Metin Soyak

•Dr. Rıdvan Ege

•Dr. Ertan Mergen

•Dr. İlker Çetin

•Dr. Zeki Korkusuz

•Dr. Orhan Girgin

•Dr. Şükrü Bayındır

•Dr. Nejat Tokgözoğlu

•Dr. Sevim Kömürcü

•Dr. Şeref Kömürcü

•Dr. Sabahattin Özberk

•Dr. Orhan Aslanoğlu

•Dr. Sungur Gültekin

•Dr. Adil Altunay

•Dr. İsa Köklü

•Dr. Muhittin Mısırlıgil

•Dr. Lemi Ocaklılar

 

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...