Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği


Video Portal

 

Cerrahide Cinsel Suistimal ile ilgili son yayınlara UEMS'in yanıtı

Bu yanıt Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık için Tematik Federasyonu ve UEMS bünyesindeki Cerrahi, Medikal ve Multi-Disiplin Bölümleri  tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır

Yakın zamanda yayımlanan bir bilimsel makalede 1 son 5 yılda yaygın olarak yaşanan cinsel tacizden orantısız olarak daha fazla kadının etkilendiğini açıkladı. İçeriği şok ediciydi. Pek çok kadın, uygunsuz yorumlardan tecavüze kadar rahatsız edici ve üzücü davranışlarla ilişkiliydi.

Birleşik Krallık Cerrahide Cinsel Suistimal Çalışma Grubu (WPSMS), 2 paralel bir dergide ‘’Sessizliği Kırmak - Sağlık Hizmetinde Cinsel Suiistimali Ele Alma’’ 3 ve ‘’Cinsel Davranışla İlgili Efsaneler ve Gerçekler’’ 4 adlı 2 makale yayınladı.

Tıp alanındaki uygunsuz cinsel davranışlar (taciz ve saldırılar) cerrahiyle sınırlı değildir 5 ve Birleşik Krallık ile sınırlı değildir.6,7,8 Bu, Avrupa'daki kadın doktorların deneyimlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Tıbbi çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve dolayısıyla hasta güvenliğini desteklemek en önemli öncelik olmalı ve tüm tıbbi paydaşların çıkarına olmalıdır.

Bu kültürü 'herkes biliyor ama kimse yapmıyor' yerine 'herkes biliyor ve herkes yapıyor' anlayışına dönüştürmeliyiz.

Artık sessizlik bozulduğuna göre tüm mesleklerin kendi çalışmalarını geliştirmesi gerekiyor.

Genel önlemler için UEMS, Birleşik Krallık WPSMS'nin tavsiyelerini desteklemektedir.

Bu amaçla, Birleşik Krallık WPSMS'nin önerilerini tüm UEMS üye devletlerine uygun olacak şekilde biraz uyarlayarak yeniden basıyoruz.

UEMS, bu ciddi sorunla baş etmede ilk adım olarak sorunun varlığının kabul edilmesini önerir ve Birleşik Krallık WPSMS tarafından önerilen aşağıdaki eylemlerin uygulanmasını tavsiye eder.

 1. UEMS, cinsel taciz ve saldırı mağdurlarına bireysel yardım ve destek için bir ulusal gizli destek kaynağının oluşturulmasını önermektedir

Bu eylemlerin mağdurları genellikle önyargı ve sosyal yanlış anlama ile damgalanır. Yasal olarak bu eylemlerin gerçekleşmemesi gerekiyor, ancak kanıtlar ve deneyimler bunların üzücü derecede yaygın olduğunu gösteriyor. Bir veya daha fazla profesyonelden (çoğu durumda tercihen kadın) oluşan bir destek grubunun veya kaynağının oluşturulması, gizli destek sunacaktır.

Bu kaynak, hassas konular hakkında (tercihe göre telefonla, görüntülü görüşme yoluyla veya yüz yüze) konuşmak için "güvenli bir alan" olacaktır. Destek kaynağı, ihtiyaç halinde mağdurlara uzmanlardan ve hukuk profesyonellerinden psikolojik destek sunacaktır. Her ülkenin bu destek sistemini organize etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu, ulusal tabip birliklerinin (NMA'lar), ulusal tabip odalarının veya benzer ulusal tabip kuruluşlarının sorumluluğunda olabilir.

 1. UEMS daha fazla Uygulama ve Araştırma yapılmasını tavsiye ediyor

            UEMS, sorumlu kuruluşları aşağıdakileri desteklemeye teşvik eder:

 1. Ulusal Uygulama Paneli, kuruluşların bu rapordaki tavsiyelere ilişkin ilerlemesini denetleyecek.

  Bu aynı zamanda veri toplamayı, başarıları ve hedefleri raporlamayı da kolaylaştıracak ve     geleceğin işgücü için bu çalışmanın devam etmesini sağlayacaktır.

 1. Sağlık hizmetlerinde cinsel istismara ilişkin raporlama ve soruşturma süreçlerinde reform yapılması, endişelerin dile getirilmesinde güvenliğin ve güvenin artırılması ve soruşturmaların harici, bağımsız ve amaca uygun olmasının sağlanması

Bu madde, etkilenenlerin konuşması için güvenliği sağlamak ve faillerin cezasız bir şekilde hareket etmeye devam etmeyeceklerinden emin olmak açısından  hayati önem taşıyor. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, bir kuruluşun itibarını koruma isteği konusunda çıkar çatışması yaşayabilir. Cinsel istismarı bildirenlerin ihbarcı olarak belirlenmesi ve onlara halihazırda ihbar yasasında yer alan korumaların sağlanması dikkate alınmalıdır.

Yaptırımların uygulandığı meslekler arasında daha net bir çerçeve, sonuçların uygunluğunu ve karşılaştırılabilirliğini sağlayacaktır. Tutarlı yönlendirme, bağımsız uzman soruşturması ve uygun hükümler, soruşturmalara olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacak ve failler açısından sonuçlar doğururken diğerlerini caydıracaktır.

3. UEMS, Politikalar ve Davranış Kuralları çağrısında bulunuyor

          Bu yazının yazıldığı sırada çoğu sağlık hizmeti sağlayıcısı bu bilgilere sahip değildir.

 1. Her sağlık hizmeti sağlayıcısının uygun, spesifik ve açık(net) bir Cinsel Şiddet/Cinsel Güvenlik Politikası olmalıdır

Görevi kötüye kullanmanın tutarlı tanımlarını, endişelerini dile getirenler ve sanıklar için destek kaynaklarını, raporlama süreçlerini, soruşturma eşiklerini ve sevk düzenlemelerini içeren bir şablonun sağlanması standardizasyonu iyileştirecektir.

 1. Tüm sağlık eğitim kurumları ve mesleki derneklerin, Cinsel davranışları içeren Davranış Kurallarının uygun, spesifik ve açık bir tanımı olmalıdır.

 Bu kurallar, bu kuruluşlarda çalışan, bu kuruluşlarda eğitim gören ve bu kuruluşlara ait olan kişiler tarafından imzalanmalı ve hem işyerinde hem de konferans gibi işle ilgili etkinliklerde uygulanmalıdır.

Eğitimciler için Davranış Kuralları, eğitimsel veya denetleyici bir rolün olduğu veya bir meslektaşın diğerine göre farklı bir güç konumuna sahip olduğu durumlarda cinsel ilişkinin rapor edilmesi gerekliliğini içermelidir. Bu rolün devam etmesine izin verilmemelidir. Stajyerler, öğrenciler ve yardımcı sağlık personelleri, sınırların bulanık olabileceği ve alkolün söz konusu olabileceği işyeri dışındaki işle ilgili etkinliklerde cinsel şiddete karşı özellikle savunmasızdır.

 1. Sorumlu kuruluşlar ve meslek birlikleri ilgili taahhütleri ve sözleşmeleri desteklemeli ve yürürlüğe koymalıdır. Uygun olduğu durumlarda, BMA Cinsiyetçilik Taahhüdü ve NHSE Cinsel Güvenlik Tüzüğü rehberlik sağlayabilir

Sağlık hizmetlerindeki kültürün değiştirilmesi hayati öneme sahiptir ve bu çerçeveler bu süreçte önemli bir adımdır.

 1. UEMS, sağlık çalışanlarının sürekli eğitiminden sorumlu olanlardan şunları talep etmektedir:
 1. Sağlık hizmetlerinde kariyerin her aşamasında cinsel taciz ve diğer uygunsuz  davranış biçimlerini tanıma ve bunlara karşı uygun önlemleri alma konusunda öğrenmeyi entegre etmek

Bilimsel veriler, erkeklerin kadınlara kıyasla cinsel tacize çok daha az sıklıkla tanık olduklarını gösteriyor. Hedeflenenlerin deneyimlerine saygı gösterecek şekilde tutumları değiştirmek için eğitim ve farkındalığın arttırılması gerekmektedir. Bu da sağlık hizmeti sunan işyerlerinde meydana gelebilecek yaygın cinsel tacizi ortadan kaldıracaktır. Aslında pek çok şey hakim kültür tarafından önemsizleştiriliyor.

 1. Sağlık ekibinin tüm üyelerine, cinsel taciz vakalarıyla başa çıkabilmeleri için spesifik  referanslarla birlikte aktif görgü tanığı, bilinçsiz önyargı ve farkındalık artırıcı eğitim verilmesini sağlayın

Aktif görgü tanığı eğitimi, farkındalık yaratma ve bilinçsiz önyargı (önyargı azaltma stratejileri ve önyargı hafifletme stratejileri dahil), sağlık ekibinin tüm üyelerine yönelik eğitimin bir parçası olmalı ve özellikle cinsel taciz olaylarıyla başa çıkma konusuna odaklanılmalıdır.  Aktif görgü tanığı eğitimi, bireyleri tanık olabilecekleri cinsel taciz de dahil olmak üzere kötü davranışlarla mücadele etme stratejileriyle donatır.

 1. Cinsel taciz raporlarının alınmasında ve/veya soruşturulmasında yer alan herkesin, önceki vakalardan öğrenmenin dahil olduğu geçerliliğini kanıtlanmış özel bir eğitim aldığından ve kritik yeterlilikler de dahil olmak üzere uygun uzmanlığa sahip olduğundan emin olun.

Konuşan ya da hikayelerini aktaran pek çok kişi, cinsel taciz, saldırı ya da tecavüze uğradıkları yönündeki raporlarını araştıranlarda, acı verici bir uzmanlık eksikliğiyle karşı karşıya kaldılar. Mevcut raporlama mekanizmaları yeterince açık ve güvenilir değildir. Soruşturmayı yürütenlerin yetkinliği arasında büyük farklılıklar vardır. Birçok ülkede Polis teşkilatındaki, Cinsel Suçlar İrtibat Görevlileri (örneğin Birleşik Krallık'ta) ilk müdahale ekipleri olarak görev yapar. Bir suçun işlenmiş olabileceği durumlarda polisin olaya dahil edilmesine ilişkin açık kriterler bulunmalıdır.

 1. UEMS, Kültürleri ve Performansları konusunda sorumlu kuruluşlara çağrıda bulunur
 1. Sağlık hizmeti düzenleyicilerinin mesleki rehberlik reformuna meslektaşlara yönelik cinsel istismarın dahil edilmesi

Diğer sağlık hizmetleri düzenleyicileri bu konuda Birleşik Krallık Genel Tıp Konseyi tarafından belirlenen örneği takip etmelidir. Bu tavsiye aynı zamanda sağlık yöneticilerinin gelecekte oluşturacağı düzenleyici kurumlar için de geçerli olmalı ve dile getirilen endişelerle uygun şekilde ilgilenme görevini içermelidir.

 1. İlerlemenin raporlanması, veri ve uzmanlığın paylaşılması için tüm paydaşların Uygulama Paneli (yukarıda anlatıldığı gibi) ile katılımını sağlamak

Bu sorunu sıfır tolerans yaklaşımıyla çözmek sağlık çalışanları olarak hepimizin sorumluluğundadır.

 1. Bildirilen cinsel taciz olaylarının yönetimine ilişkin standartların kabul edilmesi ve bu standartlara göre kuruluşların performansının planlanmış ileriye yönelik denetimi

Sağlık kuruluşlarının ve mesleki düzenleyicilerin haberdar edildiği tüm cinsel istismar vakalarının bağımsız denetimi sürekli olmalıdır. Bu nedenle, kuruluşların liderlik ekibi toplantılarına daimi bir gündem maddesi olarak ve Uygulama Paneline standart bir raporlama maddesi olarak dahil edilmelidir. Bu durum, ilerleme hakkında veri sağlayacak, aykırı değerleri belirleyecek ve kültürel değişimi teşvik edecektir.

 1. Hastanede, NMA'da veya diğer sağlık kuruluşlarında, özellikle bu kuruluşların cinsel tacizle ne kadar yeterli düzeyde mücadele ettiğine dair iş gücü memnuniyetine ilişkin soruların yer alması

Cinsel tacizle mücadelenin yeterliliğine ilişkin mevcut sağlık çalışanlarının değerlendirmeleri zayıftır. Gelişmek bu kuruluşların sorumluluğundadır ve kendi ilerlemeleri hakkında bilgilendirmek için düzenli olarak veri toplamalarını öneriyoruz. Personel sorgulaması yoluyla gelecekteki ilerlemeyi bildirmek için veri toplamada geniş bir fırsat var.

 1. Kadınların (ve diğer yeterince temsil edilmeyen grupların) yerel ve ulusal liderlik rollerinde ve sağlık hizmetlerindeki tüm uzmanlıklar ve işgücü gruplarındaki temsilini geliştirmeye yönelik eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik eden bir stratejinin belirlenmesi

Kadınlar bu alanlarda yeterince temsil edilmiyor olsa da, fark yaratmak için gereken büyüklükteki kültürel değişim önemli bir zorluktur. Sağlık hizmetleri alanlarında çeşitliliğin eksikliği, cinsel tacizin yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Bunun varlığı, birçok kadının belirli bir uzmanlık alanını seçmemesinin altında yatan nedenlerden biri olabilir.

 1. UEMS, Veri Toplama yöntemlerinin geliştirilmesini şiddetle tavsiye etmektedir
 1. Personelin ve öğrencilerin cinsel suiistimal ve güvenliğe dair kendilerinin ve başkalarının davranışlarına ilişkin soruları dahil edilerek  ön değerlendirme/değerlendirme/yerleştirme veya istihdamın sonlandırılmasıyla ilişkili geri bildirim sistemlerinin iyileştirilmesi veya uygulanması

Referanslar

 1. Begeny, C. T. et al. Sexual harassment, sexual assault and rape by colleagues in the surgical workforce, and how women and men are living different realities: observational study using NHS population-derived weights. Br. J. Surg. (2023) doi:10.1093/BJS/ZNAD242.
 2. The Working Party on Sexual Misconduct in Surgery (WPSMS). The Working Party on Sexual Misconduct in Surgery (WPSMS). https://www.wpsms.org.uk/about.html (2023).
 3. The Working Party on Sexual Misconduct in Surgery (WPSMS). Breaking the Silence: Addressing Sexual Misconduct in Healthcare. https://www.wpsms.org.uk/docs/Breaking_The_Silence_Addressing_Sexual_Misconduct_In_Hea lthcare.pdf (2023).
 4. The Working Party on Sexual Misconduct in Surgery (WPSMS). Myths and Facts About Sexual Misbehaviour. https://www.wpsms.org.uk/docs/WPSMS_Myths_and_Facts.pdf.
 5. Bond, E., Clarke, J., Adcock, C. & Steele, S. Medicine, misconduct and confronting #MeToo. J. R. Soc. Med. 115, 125–128 (2022).
 6. European Institute for Gender Equality. What is sexual harassment? https://eige.europa.eu/publications-resources/toolkits-guides/sexism-at-work-handbook/part-1- understand/what-sexual-harassment?language_content_entity=en.
 7. Banks Martin. Six in ten women in EU hit by workplace sexual harassment or violence. https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/six-in-ten-women-in-eu-hit-by-workplace- sexual-harassment-or-violence.
 8. The Left. From #MeToo to Real Change - Is the EU combating sexual harassment?. https://left.eu/from-metoo-to-real-change-is-the-eu-combating-sexual-harassment/.
 9. Hood Laura. Surgery is facing its #MeToo moment – here’s what needs to be done now. https://theconversation.com/surgery-is-facing-its-metoo-moment-heres-what-needs-to-be- done-now-213582.
 
© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...