Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Gelişmeler Hakkında

Değerli Üyelerimiz,

TTB Hukuk Bürosu tarafından Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe ilişkin gelişmelerin belirtildiği yazı bilgilerinize sunulmuştur.

 

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı 3.8.2010 tarihinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapmıştır. Bu yönetmelik değişikliklerinin bazılarının iptali istemi ile açılan davalardan birinde verilen karar Danıştay web sayfasında yayımlanmıştır.

Henüz Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere çok sayıda kuruluş tarafından açılan davalara  ilişkin tüm süreçler tamamlanıp kararlar tebliğ edilmemiştir.

Ancak bütün dosyalarda yönetmeliğin dava açılan aynı hükümleri ile ilgili aynı kararların verildiği bilinmektedir. Kararın gerekçesinde;

§  Dava konusu düzenlemeler yapılırken, Bakanlık bünyesinde bulunan kurulların ve meslek örgütünün görüşüne başvurulmadığı,asgari fiziki ve tıbbi gerekliliklerin belirlenmesinin teknik bir konu olduğu; bu hususların belirlenmesinin, bu konulardaki uzmanların görüşlerine başvurmayı gerektireceği, Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde, Yüksek Sağlık Şurası, Tıpta Uzmanlık Kurulu gibi  sürekli kurullar bulunduğu ve konuya ilişkin olarak kamu kurumu niteliğinde bir mesleki bir kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği’nin  faaliyette bulunduğu  belirtilmiş,

§  Pratisyen veya çeşitli uzmanlık dallarında uzman olan doktorlar tarafından açılabilen muayenehanelerin taşıması gereken asgari fiziki ve tıbbi gerekliliklerin; oluşturulacak bilimsel kurullarda konunun uzmanlarının görüşü alınarak ve her bir uzmanlık dalı için o uzmanlık dalının ihtiyaç ve özelliklerine göre belirlenmesi gerekirken; yeterli çalışma yapılmadan ve uzmanlık alanları gözardı edilerek, bütün muayenehaneler için aynı standartların uyulması zorunlu asgari standart olarak konulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın yargı kararına uygun olarak her bir alanla ilgili olarak Tıpta Uzmanlık Derneklerinin görüş ve önerileri üzerinden şekillenecek Türk Tabipleri Birliği görüşlerini alması ve düzenlemeyi ona gore yapması bir zorunluluktur. Türk Tabipleri Birliği, oluşturulacak görüşleri temsilcisi aracılığı ile Tıpta Uzmanlık Kurulunu da aktaracaktır.

 

Sağlık Bakanlığı’nın eğitim ve araştırma hastanelerinden bazı uzmanları çağırarak görüş istediği bilinmektedir. Konuya ilişkin etraflı ve gerekli bilgilere sahip alanın öz sahipleri olan hekimlerin ve örgütlerinin görüşlerinin oluşturulması ve bu görüşler üzerinden sürecin yürütülmesi gereklidir. Aksi halde “bilimsel” olmayan ölçütlerle uğraşmak zorunda kalınması söz konusu olacaktır. 

Alanınızda ivedilikle en az üç kişiden oluşan komisyonlar aracılığı ile, muayahanede yapılabilecek işlemleri ve hasta yararını gözeterek, uluslararası uygulamaları da gözden geçirerek, muayenehanelerin taşıması gereken fiziki ve teknik koşulları belirtir hazırlıklarınızın 23 ŞUBAT 2011 ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR kadar yonetim@ttb.org.tr, ziynetozcelik@gmail.com ve diaslan.dr@gmail.com adreslerine eşzamanlı olarak gönderilmesinin önemini bilgilerinize sunarız.

 

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

16.02.2011